Dziś Sejm rozpocznie prace nad rządowymi projektami ustaw dotyczącymi tarczy antykryzysowej

W czwartek przed południem na stronie internetowej Sejmu zostały opublikowane rządowe projekty ustaw związane z tzw. tarczą antykryzysową. Posłowie mają się zająć nimi dzisiaj. W projektach znalazło się wiele zapisów ważnych dla samorządów terytorialnych.

Regulacja przewiduje wdrożenie rozwiązań w celu poprawy sytuacji przedsiębiorców dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa, utrzymania płynności finansowej przez przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie szczególnie narażonym na straty ekonomiczne związane z epidemią oraz utrzymania miejsc pracy i minimalizacji innych negatywnych skutków epidemii.

W projekcie tej ustawy zapisano również ważne, odnoszące się pośrednio lub bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego zmiany, dotyczące między innymi:
- obradowania organów jednostek samorządu terytorialnego
- biegu terminów przewidzianych w przepisach prawa cywilnego i administracyjnego
- niezdolności do pracy wójta, burmistrza, prezydenta miasta
- wyłączenia wydatków na COVID z reguły zrównoważenia strony bieżącej budżetu samorządowego
- przyspieszenia wyłączenia odsetek od długu z limitu spłaty zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenia ich możliwości w zakresie długu
- opłaty prolongacyjnej w podatkach
- przyznawania dotacji
- informacji o rocznych kwotach części subwencji ogólnej
- zadań i terminów realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego
- należności pieniężnych, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
- zawieszenia postępowań podatkowych
- pracy organów rejestrujących pojazdy
- samorządowego zakładu budżetowego
- utworzony zostanie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Szczegóły dot. projektu: http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/0ED4D419861EFC71C12585370038D29C/%24File/299.pdf