Ruszył nabór wniosków w ramach projektu „Bezpieczny Dom”

Ruszył nabór wniosków w ramach projektu „Bezpieczny Dom”, będącego odpowiedzią na potrzeby publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej z Małopolski, w związku z epidemią COVID-19 oraz wiążącymi się z nią zagrożeniami.

Ruszył nabór wniosków w ramach projektu „Bezpieczny Dom”

Realizacja przedsięwzięcia, opiewającego na kwotę ponad 17 mln zł, zapewni poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, pacjentów i pracowników całodobowych placówek pomocy społecznej, wesprze rodzinę i pieczę zastępczą oraz zakłady opieki długoterminowej w naszym regionie.

Do złożenia wniosków o grant uprawnione są publiczne oraz niepubliczne podmioty prowadzące placówki opieki całodobowej:

  1. domy pomocy społecznej,
  2. placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzone na podstawie przepisów o działalności gospodarczej,
  3. placówki opiekuńczo - wychowawcze typu socjalizacyjnego, rodzinnego, interwencyjnego   i specjalistyczno–terapeutycznego,
  4. ośrodki interwencji kryzysowej z miejscami schronienia,
  5. środowiskowe domy samopomocy prowadzone z miejscami całodobowego okresowego pobytu,
  6. specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy,
  7. schroniska dla osób w kryzysie bezdomności, lub inne placówki (noclegownie, ogrzewalnie) udzielające całodobowo wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności,
  8. hospicja i ośrodki opieki paliatywnej,
  9. zakłady opieki długoterminowej, tj. zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze.

Wnioski o grant przyjmowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie od 28 maja 2020 r. do 15 czerwca 2020 r. do godz. 24:00 w formie elektronicznej na adres e-mail: bezpieczny.dom1@rops.krakow.pl

Szczegółowe informacje dotyczące projektu, w tym Procedury realizacji projektu, dostępne są na stronie internetowej ROPS w zakładce „Bezpieczny Dom”. Zapraszamy także do kontaktu mailowego pod adresem e-mail: bezpieczny.dom1@rops.krakow.pl lub telefonicznego  pod nr tel. (+48 12) 422 06 36 w. 39, 45.

Minimalna kwota grantu wynosi 10 tys. zł na placówkę zaś maksymalna kwota grantu nie przekracza kwoty 250 tys. zł na placówkę. Wartość projektu wynosi 17,6 mln zł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

W Małopolsce funkcjonuje ponad 300 placówek opieki całodobowej, w których łącznie zamieszkuje ponad 16 tys. osób, w tym osoby które znajdują się w grupie ryzyka związanego z wirusem COVID-19, m.in. osoby  starsze, z niepełnosprawnościami, z chorobami przewlekłymi, cierpiące na szereg chorób współistniejących, mające obniżoną odporność. W placówkach tych pracuje ponad 8 tysięcy pracowników.

Projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” jest odpowiedzią na potrzeby publicznych  i niepublicznych podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej powstałe w związku ze stanem epidemii wywołanej COVID-19 oraz wiążącymi się z nią zagrożeniami. Przedsięwzięcie Województwa Małopolskiego ma na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców, pacjentów i pracowników placówek całodobowych w województwie małopolskim.