Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

Działając na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65) Starosta Chrzanowski ogłasza, że z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do dzierżawy nieruchomość:

Nieruchomość położona na terenie gminy Trzebinia, obręb Wodna składająca się z działki o nr 1075 o powierzchni 0,3631 ha. Nieruchomość stanowi użytek rolny – RIVb oraz zadrzewiony. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KR1C/00040638/5 z wpisem własności na rzecz Skarbu Państwa.

Dla obszaru na którym jest położona nieruchomość, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dopuszczalne zagospodarowanie jest określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia.

Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebinia nieruchomość znajduje się na terenie strefy I urbanizacji, teren rozwoju, teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej - symbol MU.

Nieruchomość ma regularny kształt, zbliżony do prostokąta. W sąsiedztwie znajdują się także tereny rolne, łąki i pastwiska, zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności zabudowy.

Na terenie przeznaczonym do dzierżawy nie jest możliwe wznoszenie budowli i budynków. Inne prace wymagające zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę mogą być wykonywane po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości.

Nieruchomość zostaje przeznaczona do dzierżawy na cele produkcji rolniczej. Okres dzierżawy ustala się na 3 lata.

W przypadku złożenia większej ilości wniosków o dzierżawę w/w nieruchomości, starosta może ogłosić przetarg ustny, którego termin zostanie podany do publicznej wiadomości. Cena osiągnięta w licytacji będzie stanowić podstawę obliczenia czynszu netto.

W sytuacji gdy wpłynie tylko jedna oferta, stawka czynszu zostanie ustalona w drodze negocjacji w oparciu o stawki określone Zarządzeniem Starosty Chrzanowskiego z dnia 1 marca 2017 r.  Nr 20/2017 w sprawie ustalenia stawek minimalnych czynszu dzierżawnego i najmu, od nieruchomości gruntowych oraz od lokali użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa. Dla przedmiotowej nieruchomości będzie brana pod uwagę jako podstawa negocjacji stawka w wysokości 1012,45 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat ustalony zostanie jako opłata miesięczna.

Corocznie kwota czynszu będzie waloryzowana o wartość rocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Starosta zastrzega sobie prawo wycofania nieruchomości z wykazu nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie począwszy od
6 sierpnia 2020 r.

Termin składania ofert na dzierżawę w/w nieruchomości upływa z dniem 28 sierpnia 2020 r.

Wszelkie informacje dotyczące dzierżawy nieruchomości i wysokości stawek, można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie w Wydziale Architektury i Gospodarki Nieruchomościami pok. 9 tel.  /0- 32/ 62-57-926.

Starosta Chrzanowskiego zawiadamia, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ul. Partyzantów 2 został podany do publicznego wglądu wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz dotyczy nieruchomości nr 1075 położonej w Trzebini, obręb Wodna, objętej KR1C/00040638/5.