Dofinansowania w ramach "Tarczy Antykryzysowej" dla przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie informuje, iż w dalszym ciągu prowadzone są nabory  wniosków, na podstawie art. 15 zzb ust.10, art. 15zzc ust. 8, art.15 zzd ust.2, art. 15 zzda ust.2, art. 15 zze ust. 9 i art. 15 zze2 ust.10 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dofinansowania w ramach "Tarczy Antykryzysowej"  dla przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych

Dodatkowo informujemy, że w Tarczy 4.0 rozszerzony został katalog podmiotów mogących skorzystać z niektórych form wsparcia, tj. pożyczki dla organizacji  pozarządowych https://chrzanow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

Wykaz form wsparcie w ramach „Tarczy Antykryzysowej”:

  •          pożyczka dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • pożyczka dla organizacji pozarządowej lub podmiotu o którym mowa w art. 3 ust.3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej,
  • dofinansowanie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,
  • dofinansowanie organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne.
  • dofinansowanie kościelnej osobie prawnej działającej na podstawie  przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz jej jednostce organizacyjnej części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne.

Nabory wniosków prowadzone są w sposób ciągły. Druki wniosków oraz szczegóły dotyczące zasad udzielania pożyczek i ich umarzania oraz zasad dofinansowania dostępne są na stroniewww.chrzanow.praca.gov.pl  w zakładce „Tarcza antykryzysowa” https://chrzanow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza