Oferta realizacji zadania publicznego I

Ludowy Klub Sportowy „PROMYK” w Bolęcinie z siedzibą przy ulicy Sportowej, 32-540 Bolęcin złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Z piłką za pan brat”w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ze zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb małych zleceń).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, tablicy informacyjnej urzędu oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić swoje uwagi pisemnie do Wydziału Promocji i Funduszy Pozabudżetowych lub drogą elektroniczną na adres: promocja@powiat-chrzanowski.pl