Starosta Chrzanowski umorzył 2880 pożyczek dla firm

Starosta Chrzanowski  umorzył ponad 2,8 tysiąca pożyczek, przyznanych jednorazowo mikroprzedsiębiorcom z powiatu chrzanowskiego na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. 

Starosta Chrzanowski umorzył 2880 pożyczek dla firm

Pożyczka przyznawana jest i umarzana  przez Starostę na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374).  
Warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres trzech miesięcy od dnia jej udzielenia. Fakt ten sprawdzany jest przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie wpisu do właściwego rejestru CEIDG lub KRS. Umorzenie następuje bez konieczności składania przez przedsiębiorcę wniosku o umorzenie. Do chwili obecnej umorzone zostały pożyczki udzielone do 13 maja 2020r. 

W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających umorzenie pożyczki, Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie będzie wyjaśniał te okoliczności a  przedsiębiorca otrzyma wezwanie Starosty do zwrotu otrzymanej pożyczki oraz harmonogram spłaty tej pożyczki.
Do 21 sierpnia 2020 roku Starosta Chrzanowski udzielił 5096 pożyczek na pokrycie bieżących potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej na łączną kwotę ponad 25 milionów złotych. Łączne wsparcie udzielone przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym przez Starostę Chrzanowskiego  w ramach pożyczek i dofinansowań wynosi ponad 45 milionów złotych.      

źródło: chrzanow.praca.gov.pl