Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

W dniach od 18 września do 23 października 2020 r. przeprowadzono konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Podczas konsultacji do projektu Programu żaden z podmiotów uprawnionych do konsultacji nie wniósł uwag i opinii do projektu Programu. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie również nie wniosła zmian i zaopiniowała pozytywnie powyższy Program.

Ze względu na podjęcie w dniu 22.10.2020r. Uchwały Zarządu Powiatu Chrzanowskiego nr 115/158/2020 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym: stowarzyszeniom, fundacjom działającym na terenie Powiatu Chrzanowskiego, na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych realizowanych na terenie Powiatu Chrzanowskiego, wprowadzono w § 4 pkt 18 w brzmieniu: możliwość udzielania, pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, o której mowa w art. 5 ust.8 ustawy. Tryb i warunki udzielania pożyczek określa Uchwała Zarządu Powiatu Chrzanowskiego nr 115/158/2020 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym: stowarzyszeniom, fundacjom działającym na terenie Powiatu Chrzanowskiego, na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych realizowanych na terenie Powiatu Chrzanowskiego.

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu Chrzanowskiego w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Chrzanowskiego został skierowany pod obrady Komisji Rady Powiatu Chrzanowskiego i będzie podlegał procedowaniu na listopadowej Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego.