Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

W dniach od 18 września do 23 października 2020 r. przeprowadzono konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Podczas konsultacji do projektu Programu żaden z podmiotów uprawnionych do konsultacji nie wniósł uwag i opinii do projektu Programu. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie również nie wniosła zmian i zaopiniowała pozytywnie powyższy Program.

Ze względu na podjęcie w dniu 22.10.2020r. Uchwały Zarządu Powiatu Chrzanowskiego nr 115/158/2020 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym: stowarzyszeniom, fundacjom działającym na terenie Powiatu Chrzanowskiego, na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych realizowanych na terenie Powiatu Chrzanowskiego, wprowadzono w § 4 pkt 18 w brzmieniu: możliwość udzielania, pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, o której mowa w art. 5 ust.8 ustawy. Tryb i warunki udzielania pożyczek określa Uchwała Zarządu Powiatu Chrzanowskiego nr 115/158/2020 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym: stowarzyszeniom, fundacjom działającym na terenie Powiatu Chrzanowskiego, na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych realizowanych na terenie Powiatu Chrzanowskiego.

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu Chrzanowskiego w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Chrzanowskiego został skierowany pod obrady Komisji Rady Powiatu Chrzanowskiego i będzie podlegał procedowaniu na listopadowej Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego.