Ogłoszenie konkursu na dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Kadencja obecnego dyrektora kończy się 31 sierpnia 2021. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające określone prawem wymogi. Termin składania ofert upływa 4 marca 2021 roku.