Oferta realizacji zadania publicznego

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska 21 z siedzibą przy ulicy Transportowców 6, 32- 500 Chrzanów złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. Cykl turniejów „Pociąg do piłki” dla dzieci z roczników 2012,2013,2014,2015 w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ze zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb małych zleceń).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, tablicy informacyjnej urzędu oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi osobiście w Wydziale Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2 (pokój nr 303, III piętro) lub drogą elektroniczną na adres: promocja@powiat-chrzanowski.pl

 

PLIK DO POBRANIA: