Pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych

Powiatowy Urząd Pracy zachęca do skorzystania z pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy. 

Kto może skorzystać?
Pożyczka przeznaczona jest dla organizacji pozarządowych, które prowadziły działalność przed 1 kwietnia 2020 r.

 

Terminy:
Wniosek należy złożyć nie później niż do 10 czerwca 2021 r.
Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

 

Na co można przeznaczyć pożyczkę ?
Wsparcie umożliwia pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej. Pożyczka może zostać przeznaczona na przykład na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu.

 

Pożyczka – zasady:

  • Pożyczka udzielana będzie zgodnie z potrzebami organizacji pozarządowej, maksymalnie do 5 tys. zł, przy czym wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód w poprzednim roku bilansowym organizacji pozarządowej nie może przekroczyć 100 000 zł.
  • stałe oprocentowanie w skali roku,
  • udzielana będzie jednorazowo,
  • spłata pożyczki rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach,
  • z możliwością umorzenia - pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 

Wzór wniosku, umowy, instrukcja oraz szczegółowe informacje dotyczące pożyczki dostępne są na stronie:

https://chrzanow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org