Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej SA w Chrzanowie realizuje projekt dla osób zwolnionych z pracy

Zwolnili Cię z pracy? Jesteś na wypowiedzeniu z winy pracodawcy? Przyjdź i skorzystaj z płatnego kursu lub stażu! Jesteś zainteresowany otrzymaniem dotacji na otwarcie firmy? Zadzwoń! 32 645 19 68!

Projekt ,,Nowy Start III” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś priorytetowa, Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp z o.o. w partnerstwie z Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. Celem projektu jest poprawa zdolności adaptacyjnych do wymogów rynku pracy 265 osób zwolnionych, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika  w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (osoby te nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy, lub nie są jednocześnie osobami samozatrudnionymi) i/lub pracowników przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem i/ lub osób odchodzących z rolnictwa zamieszkujących w rozumieniu KC i/lub pracujących na terenie woj. małopolskiego. 

Więcej na http://armz.pl/?p=744