Mecenat Małopolski – II edycja

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza drugą edycję konkursu pn. Mecenat Małopolski. Wersję elektroniczną oferty należy złożyć w generatorze ofert do 23 czerwca, a jej wersję papierową dostarczyć do UMWM najpóźniej
25 czerwca.

Trzech muzyków na scenie oświetlonej w kolorze czerwono-niebieskim . Dwóch grających na gitarach jeden na klawiszach.

Pierwsza edycja konkursu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Zostały złożone 522 oferty na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego w wysokości ponad 18,5 mln zł. Zarząd Województwa Małopolskiego udzielił wsparcia finansowego na realizację 182 zadań, na łączną kwotę blisko 2.5 mln zł

- mówi Iwona Gibas z zarządu województwa.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach konkursu wspierane będą zadania wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne Małopolski, takich jak np. koncerty, wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy lub inne; rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury; polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą; utrzymujące tożsamość lokalną, regionalną i narodową szczególnie poprzez wspieranie folkloru; zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego; promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę; zachęcające do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych oraz wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

a także upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.

Na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski – II edycja” zaplanowane zostały środki finansowe do łącznej kwoty 1 mln zł. W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie dwie oferty.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 20% wszystkich kosztów realizacji zadania, natomiast poziom kosztów administracyjnych nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wszystkich kosztów realizacji zadania publicznego.

Maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 50 tys. zł.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do 23 czerwca 2021 roku do godz. 23.55.
wersję papierową wygenerowaną z systemu oferent zobowiązany jest w terminie do 25 czerwca 2021 roku do godz. 16.00 dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji elektronicznej w systemie oraz dokumentów do siedziby urzędu.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały niezwłocznie po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny ofert.

Regulamin konkursu dostępny na BIP:https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1944203,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html