Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Chrzanowskiego

Radni powiatowi udzielili wotum zaufania Zarządowi Powiatu Chrzanowskiego po zapoznaniu się z Raportem o stanie Powiatu za ubiegły rok. Podczas sesji, która odbyła się 29 czerwca, udzielili również absolutorium  Zarządowi.

 Za udzieleniem wotum zaufania było 14 radnych, 0 przeciw, 11 wstrzymało się od głosu. Analogicznie Rada zagłosowała za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu.

Udzielenie przez Radę Powiatu wotum zaufania Zarządowi Powiatu poprzedziło wysłuchanie przez radnych informacji na temat Raportu o stanie Powiatu Chrzanowskiego za rok 2020. Zawarte w nim treści omówił Starosta Andrzej Uryga.

Zgodnie z przepisami, Zarząd Powiatu do 31 maja każdego roku jest zobowiązany przedstawić raport Radzie Powiatu. W dokumencie szczegółowo opisana jest m.in. problematyka związana z pandemią w ubiegłym roku. Opis podjętych zadań oraz ich rezultatów zawiera najważniejsze wskaźniki, dane, statystyki. W odrębnej części  sprawozdania wykazana jest aktywność Powiatu i Jednostek Organizacyjnych w pozyskaniu nowych dofinansowań ze środków unijnych i krajowych na realizację projektów.

W 2020 roku Powiat Chrzanowski uzyskał dochody w wysokości 125.608.676,19 zł ogółem,   co stanowi wykonanie planu dochodów na poziomie 100,14 %. Wydatki wyniosły 118.645.885,18 zł, co stanowi 93,54 % planu. Wynikiem wykonania budżetu za 2020 rok jest nadwyżka w kwocie 6.962.791,01 zł.

W 2020 r. Powiat Chrzanowski oraz Jednostki Organizacyjne Powiatu Chrzanowskiego pozyskały łącznie dofinansowanie w wysokości 74 661 974,60 zł na realizację nowych projektów, w tym  na projekty finansowane ze środków krajowych 55 759 431,83 zł, a 18 902 542,77 zł ze środków unijnych.  Całkowita wartość projektów wyniosła:   79 585 374,45 zł.  Wkład własny do projektów wyniósł:  4 923 399,85 zł.

 

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE I REMONTY W 2020 ROKU

Kompleksowy remont dwóch węzłów sanitarnych na I piętrze budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini  - wartość zadania 110 463,54 zł,

Remont dwóch sal gimnastycznych mieszczących się  w budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 19, użytkowanych wspólnie przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Chrzanowie i II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie – wartość zadania: 378 995,76 zł  (współfinansowanie Gmina Chrzanów i Powiat po 50%),

Rozbudowa i remont boiska wielofunkcyjnego, remont i wymiana jego nawierzchni wraz z montażem urządzeń sportowych, elementów małej architektury, przebudowa i remont zewnętrznego oświetlenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Paderewskiego w Chrzanowie – wartość zadania: 553 015,95 zł   (dofinansowanie z UMWM 152 320 zł),

Dostawa instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,6 kWp na budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2 oraz o mocy 16,9 kWp na budynku przy  ul. Grzybowskiego 7 A  - wartość zadania: 131 917 zł   (sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

 

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE DROGOWE W 2020 ROKU 

W 2020 r. zrealizowano inwestycje na łączną kwotę  3 610 130,75 zł, przy pozyskanym dofinansowaniu 2 051 907,52 zł, co stanowiło 56,84 % ogólnych kosztów inwestycyjnych.

Przebudowano:

ul. Broniewskiego w Gromcu,

ul. Edukacyjną w Brodłach

część ul. Jaworowej w Libiążu.

Wyremontowano:

ul. Piłsudskiego w Zagórzu.

Ponadto, w ramach programu rządowego realizowane są dwie inwestycje, które rozpoczęły się w 2020 roku:

przebudowa ul. Gęsikowskiego i ul. Krakowskiej w Alwerni (inwestycja zakończona i rozliczana z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim)

przebudowa ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie (inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie 30 lipca 2021 r.).