Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Chrzanowskiego

Radni powiatowi udzielili wotum zaufania Zarządowi Powiatu Chrzanowskiego po zapoznaniu się z Raportem o stanie Powiatu za ubiegły rok. Podczas sesji, która odbyła się 29 czerwca, udzielili również absolutorium  Zarządowi.

 Za udzieleniem wotum zaufania było 14 radnych, 0 przeciw, 11 wstrzymało się od głosu. Analogicznie Rada zagłosowała za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu.

Udzielenie przez Radę Powiatu wotum zaufania Zarządowi Powiatu poprzedziło wysłuchanie przez radnych informacji na temat Raportu o stanie Powiatu Chrzanowskiego za rok 2020. Zawarte w nim treści omówił Starosta Andrzej Uryga.

Zgodnie z przepisami, Zarząd Powiatu do 31 maja każdego roku jest zobowiązany przedstawić raport Radzie Powiatu. W dokumencie szczegółowo opisana jest m.in. problematyka związana z pandemią w ubiegłym roku. Opis podjętych zadań oraz ich rezultatów zawiera najważniejsze wskaźniki, dane, statystyki. W odrębnej części  sprawozdania wykazana jest aktywność Powiatu i Jednostek Organizacyjnych w pozyskaniu nowych dofinansowań ze środków unijnych i krajowych na realizację projektów.

W 2020 roku Powiat Chrzanowski uzyskał dochody w wysokości 125.608.676,19 zł ogółem,   co stanowi wykonanie planu dochodów na poziomie 100,14 %. Wydatki wyniosły 118.645.885,18 zł, co stanowi 93,54 % planu. Wynikiem wykonania budżetu za 2020 rok jest nadwyżka w kwocie 6.962.791,01 zł.

W 2020 r. Powiat Chrzanowski oraz Jednostki Organizacyjne Powiatu Chrzanowskiego pozyskały łącznie dofinansowanie w wysokości 74 661 974,60 zł na realizację nowych projektów, w tym  na projekty finansowane ze środków krajowych 55 759 431,83 zł, a 18 902 542,77 zł ze środków unijnych.  Całkowita wartość projektów wyniosła:   79 585 374,45 zł.  Wkład własny do projektów wyniósł:  4 923 399,85 zł.

 

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE I REMONTY W 2020 ROKU

Kompleksowy remont dwóch węzłów sanitarnych na I piętrze budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini  - wartość zadania 110 463,54 zł,

Remont dwóch sal gimnastycznych mieszczących się  w budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 19, użytkowanych wspólnie przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Chrzanowie i II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie – wartość zadania: 378 995,76 zł  (współfinansowanie Gmina Chrzanów i Powiat po 50%),

Rozbudowa i remont boiska wielofunkcyjnego, remont i wymiana jego nawierzchni wraz z montażem urządzeń sportowych, elementów małej architektury, przebudowa i remont zewnętrznego oświetlenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Paderewskiego w Chrzanowie – wartość zadania: 553 015,95 zł   (dofinansowanie z UMWM 152 320 zł),

Dostawa instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,6 kWp na budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2 oraz o mocy 16,9 kWp na budynku przy  ul. Grzybowskiego 7 A  - wartość zadania: 131 917 zł   (sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

 

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE DROGOWE W 2020 ROKU 

W 2020 r. zrealizowano inwestycje na łączną kwotę  3 610 130,75 zł, przy pozyskanym dofinansowaniu 2 051 907,52 zł, co stanowiło 56,84 % ogólnych kosztów inwestycyjnych.

Przebudowano:

ul. Broniewskiego w Gromcu,

ul. Edukacyjną w Brodłach

część ul. Jaworowej w Libiążu.

Wyremontowano:

ul. Piłsudskiego w Zagórzu.

Ponadto, w ramach programu rządowego realizowane są dwie inwestycje, które rozpoczęły się w 2020 roku:

przebudowa ul. Gęsikowskiego i ul. Krakowskiej w Alwerni (inwestycja zakończona i rozliczana z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim)

przebudowa ul. Powstańców Styczniowych w Chrzanowie (inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie 30 lipca 2021 r.).