OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA TRADYCJI KAWALERII POLSKIEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO

Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. rotmistrza Witolda Pileckiego z siedzibą przy ulicy Brzechwy 3, 32-500 Chrzanów złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Święto Wojska Polskiego i 101 rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 r. w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ze zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb małych zleceń).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, tablicy informacyjnej urzędu oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi osobiście w Wydziale Promocji, Inwestycji i Obsługi Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2 (pokój nr 307, III piętro) lub drogą elektroniczną na adres: pios@powiat-chrzanowski.pl