Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 17, art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), art. 4 pkt 1.8 i pkt 1.22 Ustawy o samorządzie powiatowym oraz zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Chrzanowskiego nr XXVI/170/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 ogłasza otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: Zlot rowerowy „Ekorajd z powiatem chrzanowskim”

 

Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także do stowarzyszeń zwykłych zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie oferty konkursowej zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) w terminie do 09.08.2021 r. (liczy się data wpływu).