Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Pokaźne sumy na szpitalne inwestycje

Szpital Powiatowy w Chrzanowie tylko w ciągu ostatnich dwóch lat zrealizował inwestycje na blisko 25 mln zł. 

Sala chorych na oddziale pediatrii

Fot. Oddział pediatryczny po modernizacji 

 

Do najważniejszych należały: modernizacja oddziałów szpitalnych, m.in.: Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Neonatologii, Położniczo-Ginekologicznego i Bloku Porodowego, przebudowa Oddziału Pediatrycznego, modernizacja łazienek, zakup sprzętu, aparatury medycznej i ambulansów, rozbudowa instalacji tlenowej oraz utworzenie oraz doposażenie laboratorium przy szpitalu. Osiągnięty efekt zachodzących zmian ma służyć  dalszej poprawie usług świadczonych przez lecznicę oraz  polepszeniu komfortu pobytu pacjentów.

 

Czy wiesz, że…

W 2019 roku szpital zrealizował inwestycje na łączną wartość 12 380 839,03 zł.

Najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi w 2019 r. były:

 

Projekt „Modernizacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie” – zakończono trwającą od 2017 roku realizację zadania dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko na lata 2014–2020. W 2019 roku zrealizowano nakłady w łącznej wysokości 1 881 305,09 zł, obejmujące głównie wykonanie robót budowlanych

i nadzory budowlane, a także nakłady na sprzęt IT i oprogramowanie.

 

Projekt „Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury medycznej celem poprawy jakości i bezpieczeństwa diagnozowania i leczenia pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie”, dofinansowywany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. W ramach zadania w 2019 roku zrealizowano łączne nakłady w wysokości 7 768 039,79 zł, przeznaczone w największej części na prace budowlane,  a także na zakup aparatury medycznej.

 

Projekt „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. W 2019 roku zrealizowano łączne nakłady na zakup aparatury medycznej w wysokości 83 128,99 zł.

Inne większe zadania: nowy ambulans (413 226,30 zł) z dofinansowaniem Ministerstwa Zdrowia w kwocie 400 000 zł, aparat RTG z wyposażeniem dla Oddziału Neonatologicznego (darowizna WOŚP – 509 999,99 zł), sterylizator parowy  (339 799,56 zł) oraz urządzenia UPS (210 699,00 zł).

Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych finansowane były w dużej części dotacjami zewnętrznymi:

otrzymane dofinansowania wyniosły 10 463 694,31 zł (w tym 65 000,00 zł dotyczyło videobronchoskopu zakupionego w roku 2018), wartość otrzymanych darowizn środków trwałych wynosiła 657 597,41 zł 

na środki własne przypadało 1 324 547,31 zł.

 

W 2020 roku szpital zrealizował inwestycje na łączną wartość 12.460.142,59 zł. 

Najważniejsze zadania inwestycyjne:

Projekt „Modernizacja oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury medycznej celem poprawy jakości i bezpieczeństwa diagnozowania i leczenia pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie”, dofinansowywany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. W ramach zadania w 2020 roku zrealizowano łączne nakłady w wysokości 2.550.546,96 zł, przeznaczone w największej części na prace budowlane,  a także na zakup aparatury medycznej.

 

Laboratorium mikrobiologiczne do oznaczania zakażenia koronawirusem 492.796,06 zł oraz aparaty do oznaczania koronawirusa - 432.000,00 zł,

Respiratory różnego typu – 1.046495,83 zł,

Ambulanse Pogotowia Ratunkowego - 1.224.934,38 zł,

Aparat RTG - 894.744,00 zł,

Rozbudowa instalacji tlenowej – ze środków przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego – 660.000,00 zł,

Aparat mammograficzny dofinansowany w ramach strategii onkologicznej Ministerstwa Zdrowia -  759.978,00 zł,

Bronchofiberoskopy zakupione przy dofinansowaniu jednostek samorządowych – 443.942,16 zł,

 

Inne większe zadania: USG kardiologiczne (program POLKARD – 205.495,79 zł, sprzęt do rehabilitacji (dofinansowanie PFRON – 158.652,00 zł), wymiana windy - 233.70,00 zł, agregat wody lodowej -  177.120,00 zł,  myjnia dezynfektor (z dofinansowaniem Powiatu -   256.408,57 zł), wieża z torem wizyjnym do zabiegów laparoskopowych -  183.600,00 zł.

Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych finansowane były w dużej części dotacjami zewnętrznymi. Z łącznej wartości inwestycji na różnego rodzaju dofinansowania przypadało 8.597.200,75 zł, a na środki własne 3.862.941,84 zł.

Na dofinansowania składały się środki:

Powiatu i Gmin  – 1.052.000,00 zł,

z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – 2.807.541,80 zł,

Wojewody Małopolskiego – 1.160.000,00 zł,

Ministerstwa Zdrowia – 800.350,58 zł,

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 120.000,00 zł,

Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach – 69.000,00 zł,

darowizny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 194.065,81 zł,

Pozostałych podmiotów i fundacji – 467.252,00 zł (m. in. Fundacja Tauron 120.000,00 zł, Górka Cement 50.800,00 zł,  ZGH Bolesław 25.000,00 zł, Aluprof Bielsko-Biała 20.000,00 zł, Synthos Oświęcim 39.650,00 zł, Huta Cynku Miasteczko Śląskie 20.000,00 zł, Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 30.000,00 zł, Orlen Południe 40.000,00 zł, Fundacja Orlen 30.000,00 zł itd.),

 

Wartość inwestycji realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (modernizacja oddziałów szpitalnych) przypadająca na dofinansowanie – 1.916.190,56 zł (niezależnie od ujemnego salda operacji gotówkowych – wpływów i zwrotów zaliczek na projekt w 2020 roku).

 Ponadto w 2020 roku wpłynęły do Szpitala środki dotyczące nakładów realizowanych w latach poprzednich, a także zaliczki na zakupy planowane na rok następny:

rozliczenie końcowe nakładów na projekt „Modernizacja pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie”, realizowanego w latach 2017-2019 – 922.740,56 zł,  

zakupy z lat poprzednich w ramach programu Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej – 56.457,00 zł,

środki otrzymane zaliczkowo w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, niewydatkowane do końca roku 2020 – 1.208.000 zł.