Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Zasłużeni dla Powiatu Chrzanowskiego

Dziś, 31 sierpnia, podczas uroczystej Sesji, Rada Powiatu Chrzanowskiego nadała tytuł: Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego dla Panu Zbigniewowi Klatce oraz Panu Bogusławowi Mąsiorowi.

Bogusław |Mąsior i Zbigniew Klatka , siedzą na krzesłach, na scenie  sali kinowej MOKSiR

Tytuł "Zasłużony dla Powiatu Chrzanowksiego" nadawany jest od 2003 roku przez Radę Powiatu Chrzanowskiego, po zasięgnięciu opinii "Kapituły Tytułu".
Tytuł nadawany jest osobom za szczególne zasługi dla Powiatu Chrzanowskiego. Z wnioskiem o nadanie tytułu mogą wystąpić organy samorządu terytorialnego; grupa radnych Rady Powiatu Chrzanowskiego posiadająca inicjatywę uchwałodawczą;  stowarzyszenia; organizacje społeczne i zawodowe. Do tej pory tytułem uhonorowanych zostało 20 osób.

Sylwetki  ZASŁUŻONYCH DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO AD 2020:

PAN ZBIGNIEW KLATKA - urodził się w Turaszówce. Po siedmiu miesiącach rodzina przeniosła się do Poręby Żegoty. Tam spędził dzieciństwo i młodość. W 1965 r. skończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Chrzanowie i wkrótce podjął pracę w Zakładach Chemicznych „Alwernia”. Przez ostatnie dwanaście lat pracy zawodowej prowadził spółkę Soc-Al Sp. z o.o. W trakcie pracy przez wiele lat zajmował się organizowaniem życia kulturalnego. Był założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym – miesięcznika „Alchemik” w Zakładach Chemicznych „Alwernia”. Ponadto przez kilkanaście lat był korespondentem „Dziennika Polskiego”.
Jest autorem czterech książek monograficznych: o zasłużonych pracownikach Zakładów Chemicznych „Alwernia”, dziejach OSP w Alwerni, Klubie Sportowym w Alwerni i Podokręgu Piłki Nożnej w Chrzanowie. W 1994 r. współtworzył Stowarzyszenie Teatr Ludowy Tradycja w Okleśnej, w którym jest reżyserem, scenarzystą, aktorem, scenografem i motorem napędowym różnych działań, także charytatywnych organizowanych przez Teatr. Również działa w Stowarzyszeniu „Seniorzy Alwernia” i w Stowarzyszeniu na rzecz Poręby Żegoty, gdzie jest honorowym członkiem. Współpracuje z Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo na Jurze” w Chrzanowie i Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” w Warszawie. Jest organizatorem konkursów „Seniorzy w akcji”. Ponadto przez 15 lat był Wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej z siedzibą w Krakowie.
Przez wiele lat wraz z Teatrem Ludowym Tradycja wspomagał charytatywnie działalność kulturalną w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Chrzanowie oraz w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Płazie.
Od 12 lat współpracuje ze Śląskim Stowarzyszeniem Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona – Powiatową Grupą Wsparcia w Trzebini. W 2005 r. był nominowany do tytułu Europejczyk Roku, a w 2010 r. do tytułu Senior Roku. Ma też wiele nagród i odznaczeń: Nagrodę Artystyczną Powiatu Chrzanowskiego, honorową nagrodę im. Henryka Cyganika za działalność na rzecz rozwoju kultury, Odznakę Zasłużony Działacz Kultury, Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, „Bonum Facere” – Nagroda Starosty Chrzanowskiego. Nagrodę Marszałka Województwa Lubelskiego za najlepszy spektakl i Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako autora scenariusza do w/w spektaklu. Posiada również Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, a także tytuł „Osobowość Ziemi Chrzanowskiej 25-lecia”, przyznany w plebiscycie Tygodnika Przełom w kat. działalność społeczna.
Pan Zbigniew Klatka cieszy się dużym poważaniem i autorytetem. Znają go niemal wszyscy mieszkańcy Powiatu Chrzanowskiego. Całe swoje życie i pracę poświęca na krzewienie lokalnej spuścizny, dziedzictwa i kultury. Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego” - to ukoronowanie Jego olbrzymich zasług.

PAN BOGUSŁAW MĄSIOR - w 1971 ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, po których podjął pracę w Południowych Zakładach Przemysłu Skórzanego „Chełmek” w Chełmku. W latach 1977-1996 był dyrektorem fabryki Obuwia „Chełmek” w Będzinie, w latach 1999-2001 był dyrektorem regionu południowego „Bakoma” S.A. z siedzibą w Krakowie. Działał w wielu organizacjach gospodarczych: Rady Głównej Business Center Club; Prezydium Zarządu Krajowego Towarzystwa „Polska-Wschód” i Rady Izby Gospodarczej Eksportów i Importów.
Od wielu dziesięcioleci związany jest z muzealnictwem ziemi chrzanowskiej. Był wieloletnim członkiem Rady Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie, służąc mu swoim merytorycznym wsparciem i kontaktami ze światem kultury i polityki. Po utworzeniu w 2007 r. Muzeum -Nadwiślański Park Etnograficzny
w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, powołany został w skład Rady Muzealnej pełniąc w niej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady, otaczając Muzeum szczególną troską. Skutecznie wspierał starania wygiełzowskiego Muzeum o pozyskiwanie dodatkowych środków na nowe inwestycje, w tym na nowoczesny i wielofunkcyjny amfiteatr, będący wizytówką Powiatu Chrzanowskiego.
Jest osobą zasłużoną dla ochrony praw dziecka, jako inwestor organizowanych różnych imprez charytatywnych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny w Trzebini. Od wielu lat bezinteresownie pomaga w organizacji różnych akcji, uroczystości świątecznych: Wigilia, Spotkania Noworoczne oraz wiele innych przedsięwzięć dla dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z najuboższych rodzin.
Polityk, Senator III i V kadencji. W czasie pełnienia funkcji Senatora wykazywał się ogromnym zaangażowaniem w sprawy gospodarcze, inwestycyjne oraz rozwój przedsiębiorstw, a także sprawy społeczne na terenie Powiatu Chrzanowskiego. Między innym udzielał pomocy w kontynuacji budowy i pozyskiwaniu środków budżetowych na Szpital w Chrzanowie, a także na nowe obiekty Państwowej Straży Pożarnej. Był w gronie założycieli Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie – zasiadał w senacie tej uczelni.
Od wielu lat czynnie i efektywnie wspiera działalność Chrzanowskiego Hufca ZHP im. Dr Zdzisława Krawczyńskiego. Uhonorowany został Tytułem „Niezawodny Przyjaciel” oraz Srebrną Odznaką „Rady Przyjaciół Harcerstwa”. Ponadto w 1997 r. otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odznaczenia Polski.
Biorąc pod uwagę dotychczasową działalność oraz jego postawę, Pan Bogusław Mąsior w pełni zasługuje na Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego”.