Sytuacja na rynku pracy w powiecie chrzanowskim

Na koniec grudnia 2021 r. w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało 2838 osób. 

Ludzie pracujący przy komputerach

W stosunku do listopada 2021 r. liczba ta obniżyła się o 116 osób, natomiast w porównaniu do grudnia ubiegłego roku była niższa o 473 osoby. Większość osób bezrobotnych (91%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 4%  zarejestrowanych.
 
Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (83%) stanowiły osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

  • do 30 roku życia –  580 osób,
  • powyżej 50 roku życia – 815 osób,
  • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia - 398 osób,
  • niepełnosprawni – 177 osób,
  • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia – 2 osoby,
  • długotrwale bezrobotne - 1620 osób.

 
Długotrwale bezrobotnych czyli pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat jest najwięcej – 57,1% ogółu zarejestrowanych.
W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiadało jedynie 10% osób.
 
Stopa bezrobocia na dzień 30 listopada 2021 r. - według ostatnich danych GUS wyniosła:

- w kraju 5,4% (spadek o 0,1 pkt. proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego) .
- w województwie małopolskim  4,6%  (bez zmian w stosunku do miesiąca poprzedniego)
- w powiecie chrzanowskim 7,0% (wzrost o 0,1 pkt. proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego).

źródło: PUP w Chrzanowie, chrzanow.praca.gov.pl

Czytaj więcej