OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO TEATRU LUDOWEGO TRADYCJA STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA KULTURY LUDOWEJ GMINY ALWERNIA

Teatr Ludowy Tradycja Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Ludowej Gminy Alwernia, Okleśna ul. Nowowiejska 5, 32-566 Alwernia, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Spektakl teatralny „Szablą i sercem” na podstawie pamiętnika kpt. Józefa Patelskiego, dziedzica Kwaczały w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ze zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb małych zleceń).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, tablicy informacyjnej urzędu oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi osobiście w Wydziale Promocji, Inwestycji i Obsługi Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2 (pokój nr 307, III piętro) lub drogą elektroniczną na adres: pios@powiat-chrzanowski.pl