Ogłoszenie o konkursie grantowym w ramach projektu pt. "Opracownaie i pilotażowe wdrozenie mechanizmow i planow deinstytucjonalizacji uslug społecznych"

W dniu 13 czerwca 2022 r., Pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, zaakceptował Regulamin konkursu grantowego w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”.

 

Obrazek przedstawia 4 sytuacje z życia codziennego

Celem głównym projektu grantowego jest opracowanie i wdrożenie lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych w 20 gminach, powiatach oraz miastach na prawach powiatu wybranych z terenu całego kraju, w ramach przeprowadzonego konkursu grantowego.

Wybrane w ramach konkursu grantowego jednostki samorządu terytorialnego obok grantu na opracowanie i wdrożenie planów deinstytucjonalizacji usług społecznych otrzymają wsparcie w formie:

pomocy przy opracowaniu diagnozy z uwzględnieniem określenia kosztów wprowadzenia zaplanowanych działań;
cyklu warsztatów dla przedstawicieli jednostki samorządu terytorialnego dotyczących opracowania i wdrożenia planów deinstytucjonalizacji usług społecznych;
możliwości odbywania wizyt studyjnych w miejscach, w których realizowana jest zdeinstytucjonalizowana forma różnych usług społecznych, w tym usług pomocy społecznej i pieczy zastępczej, a realizatorami zdeinstytucjonalizowanych usług są podmioty o różnym statusie w tym samorządy i organizacje pozarządowe;
wsparcia ekspercko-doradczego w czasie realizacji pilotażu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Konkurs realizowany jest na podstawie art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

Łączna pula środków przeznaczona na konkurs grantowy wynosi 32 200 000,00 PLN z czego środki pochodzące ze środków europejskich to 27 138 160 PLN co stanowi 84,28% wartości projektu.

Do złożenia wniosku o powierzenie grantu uprawnione są jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty oraz miasta na prawach powiatu) zainteresowane realizacją lub wzmocnieniem już rozpoczętego procesu deinstytucjonalizacji usług.

Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć do dnia 5 lipca 2022 r.

Link do Ogłoszenia wraz ze szczegółówymi wytycznymi: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-grantowym-w-ramach-projektu-ptopracowanie- i-pilotazowe-wdrozenie-mechanizmow-i-planow-deinstytucjonalizacji-uslugspolecznych