Powiat Chrzanowski zorganizował Forum NGO - film

Podczas tegorocznego Forum Organizacji Pozarządowych w Wygiełzowie Fundacja Energetyk otrzymała Nagrodę Starosty Chrzanowskiego Optimo Modo "W najlepszy sposób". Statuetkę Bonum Facere "Czynić dobro" dostali społecznicy i pasjonaci: Józef Szymowa, Bolesław Śmiałek, Remigiusz Lichota, Agnieszka Bąk, Bogdan Maślanka, Bogumiła Michalik i Andrzej Pypno. Zobacz film.

Fot. Laureaci Nagród Bonum Facere i Optimo Modo z Wicestarostą Bartłomiejem Gębalą i Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie

 

Forum to okazja do wymiany doświadczeń i integracji. Podczas imprezy zaprezentowały się trzy NGO: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej COR, Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie Żegoty oraz Stowarzyszenie Memoriał Macieja Klimasa. 

Inicjatorem i organizatorem wydarzenia była Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie.

 

O NAGRODZONYCH

OPTIMO MODO - NAGRODA

Fundacja Energetyk została powołana przez Związek Zawodowy Energetyków oraz NSZZ Solidarność z inicjatywy ówczesnego Dyrektora Elektrowni Siersza Stanisława Gołąba. 12 kwietnia 2000 roku została oficjalnie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie, a działalność rozpoczęła od 2001 roku. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Źródłem jej dochodów są darowizny pieniężne od pracowników Elektrowni Siersza w Trzebini, darowizny od zewnętrznych osób fizycznych i prawnych oraz dochody z tytułu prowadzenia działalności pożytku publicznego tj. wpłaty 1% podatku dochodowego.

Pierwszą darowiznę z Fundacji Energetyk - aparat tlenowy otrzymało chore dziecko. Dla kolejnego, zarażonego żółtaczką w czasie pobytu w szpitalu, sprowadzono drogi lek ze Stanów Zjednoczonych. Pierwsze subkonto założono w 2001 roku dla córki jednego z pracowników, która zachorowała na stwardnienie rozsiane, a kolejne dla mężczyzny po ciężkim wypadku. Obecnie fundacja prowadzi 15 subkont dla 14 chorych osób, także dla człowieka zbierającego środki na własny rozwój fizyczny.

Fundacja działa w sferze ochrony i promocji zdrowia, kultury i sportu oraz edukacji. W zakresie promocji i ochrony zdrowia objęła wsparciem około 80 osób potrzebujących pomocy nie tylko z powiatu chrzanowskiego. W ciągu 21 - letniej działalności wspierała Szpital Powiatowy w Chrzanowie, organizacje i fundacje pomagające osobom niepełnosprawnym oraz wiele zewnętrznych podmiotów spoza powiatu chrzanowskiego. Kolejnym ważnym elementem działalności fundacji jest wsparcie obejmujące kulturę, sport i edukację. W zakresie kultury i sportu wydatkowała blisko 600 tys. zł dla ponad 40 beneficjentów. Wsparciem w sferze edukacji objęto 19 beneficjentów na sumę 230 tys. zł.

Na wszystkie dzieła w ciągu swojej działalności fundacja wydatkowała blisko 2,8 mln zł wypełniając cele, jakie przyświecały pomysłodawcom i fundatorom. Fundacja jako OPP z jednego procenta odpisów podatkowych na wszystkie subkonta w 2021 roku pozyskała prawie 56 tys. zł. Dodatkowym wsparciem finansowym fundacji są także comiesięczne wpłaty około 30 pracowników z Elektrowni Siersza oraz Departamentów Tauron-Wytwarzanie. Prowadzi zbiórki publiczne, które w latach 2011-2022 wyniosły ponad 75 tys. zł.

Fundacja ściśle współpracuje z II LO w Chrzanowie, szczególnie w zakresie aktywności wolontariackiej młodzieży. Niezwykle cenna jest współpraca z 20 rękodzielnikami z całej Polski, którzy systematycznie przekazują na rzecz fundacji swoje dzieła. Również rodzimi artyści wspierają swoimi pracami fundację, a także osoby prywatne, które na aukcje przekazują różne cenne przedmioty. Fundacja wyróżniona w 2021 roku w konkursie OPTIMO MODO.

 

OPTIMO MODO - WYRÓŻNIENIE

Stowarzyszenie Przyjaciele Staszica powstało w 2014 roku, a od 2016 posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Od początku swojej działalności współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowym. Pisze projekty pozyskując środki na różne działania, które profesjonalnie realizuje. Chętnie pomaga i pisze projekty dla innych organizacji dzieląc się wiedzą.

Od 2015 roku realizuje projekty dofinansowane z Mecenatu Kulturalnego Województwa Małopolskiego, dzięki któremu mieszkańcy mogli oglądać sztuki teatralne, w których występowali również słuchacz UWT w Chrzanowie. „Dziady” (2015 r.), „Chłopi” (2016 r.), „Kamienie na Szaniec” (2017 r.), „Nad Niemnem” (2018 r.), "Niepokoje Młodej Polski" oraz "Romeo i Julia" (2019 r.). Każda z tych sztuk zajmowała wysokie miejsce( I,II lub wyróżnienie) na Małopolskich spotkaniach teatrów amatorskich Posiady Teatralne na Orawie w Jabłonce. Stowarzyszenie angażuje się również w pomoc osobom niepełnosprawnym. Składa wnioski o dofinansowanie i realizuje projekty dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie. To Festiwal Osób Niepełnosprawnych Domek Artystów Wszelakich, Mini - ogród sensoryczny – ścieżka ekologiczno-edukacyjno-sensoryczna, dofinansowany z programu grantowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko”, a także „Non scholae sed vitae discimus – Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się. Badanie wpływu pracy wolontariuszy na jakość życia mieszkańców PDPS w Płazie, dofinansowanego z wjewództwa małopolskiego w ramach konkursu „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”.

Stowarzyszenie pisze i wspólnie realizuje projekty z Towarzystwem Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. rotmistrza Witolda Pileckiego: "Józef Piłsudski – komendant, naczelnik, marszałek" – konkurs dla młodzieży powiatu chrzanowskiego (2017 r.), "Raduje się serce raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza" – warsztaty dla dzieci i młodzieży z powiatu chrzanowskiego (2018 r.), "Legiony to żołnierska nuta" – warsztaty dla młodzieży (2019 r.).

Stowarzyszenie zorganizowało w Chrzanowie 11 listopada 2019 r. główne uroczystości obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wspólnie z UTW W Chrzanowie zrealizowało projekt z okazji uchwalenia konstytucji 3 maja „Witaj majowa jutrzenko”, dzięki któremu uczestnicy mogli wystąpić w strojach z epoki Stanisława Poniatowskiego i odtworzyć obraz „Konstytucja 3 Maja”.

Ponadto stowarzyszenie realizowało m.in. działania:

- w 2015 roku: benefis prof. J. Seczyńskiego, nauczyciela I LO w Chrzanowie,

- w 2016 roku: „Warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu chrzanowskiego pt. Młody filmowiec”,

- w 2017 roku: uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej absolwenta I LO admirała Andrzeja Karwetę, dowódcę Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej,

- 2017/2018 rok: wydanie kalendarza promującego I LO,

- w 2017 roku: wydanie publikacji „Tajne nauczanie prowadzone przez nauczycieli Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Staszica w Chrzanowie

- w 2019 roku realizacja projektu „Cukrzyca – choroba cywilizacyjna” we współpracy z kołem naukowym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który uzyskał dofinansowanie z województwa małopolskiego i zakończy się w grudniu wydaniem wspólnej publikacji. Stowarzyszenie pomagało w pisaniu i rozliczaniu oferty realizacji zadania publicznego Małopolskiego Okręgu Polskiego Związku Filatelistycznego pn. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”.

 

BONUM FACERE - NAGRODZENI

 Józef Szymocha

Związany z Teatrem Ludowym Tradycja od 12 lat. W początkowym okresie działalności w teatrze zasilił grupę śpiewaczą, by wkrótce dołączyć do zespołu aktorskiego. Od sześciu lat pełni funkcję Wiceprezesa stowarzyszenia. W 2019 roku włączył się w działalność Stowarzyszenia „Seniorzy Alwerni” udzielając wsparcia różnym inicjatywom podejmowanym przez stowarzyszenie, a od połowy ubiegłego roku jest również jego wiceprezesem. Wziął udział w kilku ważnych spektaklach, w tym nagradzanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za najlepsze przedstawienie na ogólnopolskich konkursach. W podejmowanych działaniach, zarówno w teatrze jak i w „Seniorach Alwerni”, cechuje go wielkie zaangażowanie, odpowiedzialność i sumienność. Potrafi współpracować z ludźmi i motywować do działania. Z troską odnosi się do ludzi starszych, którzy z racji wieku, chorób i różnych ograniczeń potrzebują wsparcia.

 

Bolesław Śmiałek

Jest Prezesem Stowarzyszenia Ziemi Lipowieckiej. Prężnie działa w obszarze promowania regionu. Odpowiedzialny za organizację licznych wydarzeń promujących walory turystyczne i historyczne regionu. Prężnie współpracuje z Muzeum Nadwiślańskie Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Bractwem Rycerskim Zamku Lipowiec, Grupą rekonstrukcji historycznej „PRO MALORUM GLORIA”. W siedzibie Stowarzyszenia prowadzi cykliczne zajęcia ceramiczne w ramach żywej pracowni dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Remigiusz Lichota

Urodzony w Andrychowie 13 listopada 1964 r. Pracował w ZG w Libiążu. Od 2009 r. emeryt. W Chrzanowie mieszka od 1974 r. Swoją intensywną działalność w turystyce zorganizowanej rozpoczął w Oddziale PTTK w Chrzanowie. Od 2010 roku do teraz jest Prezesem Zarządu Oddziału PTT w Chrzanowie. Od początku przynależności do PTTK uczestniczył i współdziałał w imprezach organizowanych przez to stowarzyszenie. W roku 2002 wstąpił do Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Oddział w Chrzanowie. Od tego też roku obecny był we władzach Zarządu Oddziału. W 2009 roku kończąc szkolenie przewodnickie w Studenckim Kole Przewodników Beskidzkich w Krakowie uzyskał uprawnienia państwowe przewodnika górskiego beskidzkiego oraz pilota wycieczek. Od 2009 roku jest członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie i członkiem Koła Przewodników i Pilotów im. Prof. Krawczyńskiego w Chrzanowie. Prowadzi szkolenia nowych adeptów przewodnictwa i współorganizuje coroczne spotkania przewodników z trzech województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego, pt. ,,Spotkania przy miedzy”.

W 2010 roku po ukończonym szkoleniu uzyskał uprawnienia do sprawowania funkcji Społecznego Opiekuna Zabytków. Od 2021 roku jest członkiem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie. Od 2011 roku współorganizuje akcję ,,Sprzątamy Beskidy z PTT” oraz coroczną akcję sprzątania lasu, w którą to aktywnie zaangażowana jest młodzież szkolna i nie tylko młodzież. Od 35 lat działa społecznie na rzecz turystyki zorganizowanej i ochrony przyrody. Przewodnictwo górskie, krajoznawstwo, i praca z młodzieżą to jego pasja i wizytówka. Efekt działalności Przewodnika i Prezesa Oddziału PTT w Chrzanowie Remigiusza Lichoty jest ogromny, nie tylko w Chrzanowie, ale nawet w skali regionu i kraju. Oddział PTT w Chrzanowie stanowi główny trzon stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i należy do największych w kraju, tak pod względem organizowanych przedsięwzięć, jak i liczebności.

Jako Prezes Oddziału PTT w Chrzanowie nawiązał kontakty z placówkami oświatowymi powiatu chrzanowskiego i założył 20 Szkolnych Kół Krajoznawczych PTT w szkołach Chrzanowa i powiatu chrzanowskiego oraz Koła Krajoznawczego PTT przy Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie. Co roku organizuje i prowadzi ponad 70 wycieczek turystyczno – krajoznawczych pieszych, narciarskich i rowerowych. Organizuje integracyjne terenowe rajdy na orientację na szczeblu powiatowym dla SKK PTT oraz Powiatowe Konkursy Wiedzy o Górach dla szkół. Współorganizuje wraz z Nadleśnictwem Chrzanów coroczną akcję sadzenia drzew przez młodzież SKK PTT. Każdego roku zaprasza wielu znanych ludzi gór, podróżników i nauki, którzy prowadzą prelekcje o tematyce krajoznawczo – turystycznej w Miejskim Ośrodku i Rekreacji w Chrzanowie oraz w szkołach. Jako przewodnik górski działa odpowiedzialnie, z łatwością nawiązuje kontakt z uczestnikami wycieczek w tym z młodzieżą. Potrafi udzielić fachowej pomocy medycznej jeśli zachodzi taka potrzeba i wsparcia psychicznego dla potrzebujących w trakcie trwania wycieczki górskiej.

 

POSIADANE ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA

• Brązowy Krzyż Zasługi (29.11.1989 r.)

• Wyróżnienie w Konkursie Fotograficznym ,,Pomniki Przyrody w Powiecie Chrzanowskim” (26.10.2006 r.)

•Odznaka Honorowa ,,Za Zasługi Dla Turystyki” (25.02.2013r.)

• Złota Odznaka z Kosówką Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (05.10.2013r.)

• Srebrny Krzyż Zasługi (04.12.2014 r.)

• Dyplom Burmistrza Miasta Chrzanowa za wkład w Propagowanie Turystyki i Krajoznawstwa na Terenie Gminy Chrzanów oraz Krzewienie Umiłowania Walorów, Atrakcji Turystycznych i Kulturowych Polski (14.03.2015 r.)

• Dyplom Marszałka Województwa Małopolskiego za wkład w Rozwój i Promocję Turystyki w Małopolsce (02.03.2022 r.)

 

Agnieszka Bąk

Jest historykiem, regionalistą i muzealnikiem (członkiem Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddziału Małopolskiego oraz Stowarzyszenia Przyjaciele Staszica). W czasie wolnym prowadzi wykłady w Uniwersytecie Trzeciego Wieku z Historii Chrzanowa i Trzebini, pomaga Towarzystwu Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej przy organizacji święta Trzech Króli oraz rajdu szlakiem ucieczki rotmistrza Witolda Pileckiego z KL Auschwitz.

Od wielu lat zaangażowana w organizację wystaw pokazów i propagowanie wiedzy o regionie. Propagatorka upowszechniania wiedzy historycznej o powstaniu styczniowym i związkach z kordonem granicznym, potyczką pod uroczyskiem Ćwienk i bitwą pod Krzykawką . Opracowuje scenariusze, organizuje i prowadzi uroczystości lokalne poświęcone ważnym rocznicom lokalnym i państwowym .

Autorka publikacji m.in. o Sanktuarium Matki Bożej w Płokach, zwyczajach i obrzędach związanych z nadejściem wiosny, zwyczajach poświęconym Świętom Wielkanocnym. Pomysłodawca imprez historycznych "Staszicowe spotkania z historią". Obecnie w trakcie współorganizacji wydarzenia "Cud nad Wisłą".

Wszystkie działania cechuje perfekcjonizm, zaangażowanie i niezwykła pracowitość, co potwierdza wszechstronna współpraca z wieloma organizacjami pozarządowymi i samorządowymi na terenie naszego powiatu.

 

POSIADANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

- Osobowość Roku 2016 w kategorii Kultura – plebiscyt Gazety Krakowskiej

- Odznaczenie za współpracę od Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych za działalność na rzecz środowiska Kombatantów.

- Odznaczenie za działalność na rzecz 21 Pułku Ułanów przyznane w 2021 roku.

 

Bogdan Maślanka do Alwerni przybył na początku lat 70. obejmując stanowisko szefa Gminnej Lecznicy Weterynaryjnej. Swoją pracę traktował jako służbę i był dostępny całą dobę. Z czasem awansował obejmując kierownictwo dużej spółdzielni produkcyjnej. Przed przejściem na emeryturę związał się z teatrem Tradycja. Jest jego podporą od 20 lat. Zarówno jako aktor, organizator i animator kultury. Od kilku kadencji sprawuje funkcję Sekretarza Zarządu stowarzyszenia. Swoimi występami na scenie, i  w programach kabaretowych daje ludziom radość, potwierdzając, że każde hobby traktowane z pasja daje zadowolenie i szczęście nie tylko osobiste, ale także innym. Jest zachętą, by żyć po swojemu, nie ulegać różnym stereotypom.

POSIADANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Złoty Krzyż Zasługi – 1988 r.

 

Bogumiła Michalik długoletnia pracownica zakładów Chemicznych „Alwernia”. Kilka lat po przejściu na emeryturę współtworzyła Stowarzyszenie „Seniorzy Alwerni”. W 2014 r. została członkiem Zarządu i w tej roli pozostaje do dzisiaj uzyskując zaufanie w kolejnych wyborach. Dzięki jej społecznemu zaangażowaniu stowarzyszenie zyskało uznanie środowiskowe i obecnie liczy ponad 140 członków pochodzących z całej gminy i nie tylko. Ta praca wymaga odpowiedzialności i skrupulatności, sporego poświęcenia swojego czasu, a zwłaszcza cierpliwości w kontaktach z ludźmi i  rozwiązywaniu różnych problemów. Dzięki autorytetowi, który ma wśród członków stowarzyszenia z powodzeniem realizuje wszelkie działania. Przyznanie jej odznaczenia będzie ogromnym wyróżnieniem, podziękowaniem i zachętą do dalszej społecznej pracy na rzecz społeczności seniorów, a także impulsem do społecznego działania na rzecz innych.

 

Andrzej Pypno od lat jest człowiekiem bardzo zaangażowanym społecznie. Już w czasie pracy zawodowej jako Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini wykazywał się wielką troską o powierzoną mu szkołę, a przede wszystkim o wszechstronny rozwój młodzieży. Dwukrotnie piastował funkcję Radnego powiatowego (1998-2002), gminnego w Trzebini (2006-2010). Był również współzałożycielem UTW w Chrzanowie. Od 2008 roku jest nieprzerwanie Prezesem Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Młoszowa, którego był pomysłodawcą oraz założycielem. Od 2020 roku dodatkowo przewodniczy Kołu Emerytów i Rencistów w Młoszowej liczącemu około 30 osób. Andrzej Pypno potrafi owocnie współpracować z różnymi organizacjami i instytucjami. Wiele imprez przez niego organizowanych stało się wydarzeniami cyklicznymi. 26 września 2009 r. z inicjatywy Andrzeja Pypno odbył się pierwszy Marsz nordic walking w Puszczy Dulowskiej. A PUKS Młoszowa, któremu przewodniczy był prekurem tej formy rekreacji w powiecie chrzanowskim. Przywiązuje ogromną wagę do propagowania wartości patriotycznych. Zainicjował pierwszy „Marsz po flagę”, który zapoczątkował cykl corocznych marszów odbywających się w maju z okazji Dnia Flagi. Z okazji 10 – lecia Klubu oraz 100 rocznicy odzyskania niepodległości zorganizował wystawę „Sto pamiątek historii na 100  -lecie Niepodległej”. Pomaga i wspiera najbardziej potrzebujących. Od ponad 10 lat świąteczne paczki trafiają do kilkunastu rodzin w sołectwie. Co roku w czerwcu organizuje wycieczkę dla kilkunastu ubogich oraz niepełnosprawnych dzieci i dorosłych. Organizuje wyjazdy turystyczne miłośników i sympatyków nordic walking. Pod kierunkiem pana Andrzeja PUKS podejmuje rozmaite działania artystyczne, ekologiczne, prozdrowotne itp.

POSIADANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

2022 r. - Puchar z rąk Marszałka woj. śląskiego za częste uczestnictwo w marszach na terenie Jaworzna