Są wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z NGO

Przedstawiamy wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

W dniach od 16 września do 21 października 2022 r. przeprowadzono konsultacje projektu Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
Podczas konsultacji do projektu Programu żaden z podmiotów uprawnionych do konsultacji nie wniósł uwag i opinii do projektu Programu.
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie, która konsultowała Program zaproponowała wprowadzenie następujących zmian:
proponuje zmienić zapis §16 ust 5, który brzmi:
Przy realizacji zadania obowiązuje kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do umowy o dotację. Możliwe jest przesunięcie środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami kalkulacyjnymi do 10%, co wymaga wyłącznie powiadomienia Zarządu. Przy przesunięciach powyżej 10% wymagana jest zgoda Zarządu.
Po zmianie otrzyma brzmienie:
Przy realizacji zadania obowiązuje kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do umowy o dotację. Możliwe jest dokonywanie przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami do 20 % kwoty dotacji bez zawierania aneksu.
Oraz dodanie 2 dodatkowych zapisów po ust 5 w §16
Zmniejszenie pozycji danego kosztu nie jest traktowane jako przesunięcie.
Zwiększenie wartości zadania poprzez zwiększenie innych środków finansowych nie uznaje się za przesunięcie.
W związku z czym ust 6 i 7 będą 8 i 9.

Projekt Uchwały Rady Powiatu Chrzanowskiego w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Chrzanowskiego został skierowany pod obrady Komisji Rady Powiatu Chrzanowskiego i będzie podlegał procedowaniu na listopadowej Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego.