Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłasza się konkurs ofert na prowadzenie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku  do 31 grudnia 2023 roku środowiskowego domu samopomocy dla nie więcej niż 25 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób upośledzonych umysłowo z terenu Powiatu Chrzanowskiego.

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego na podstawie art. 25 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą  nr XL/229/2021 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 listopada 2021rokuw sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania: Prowadzenie na terenie Powiatu Chrzanowskiego, w okresie od 01 stycznia 2023 roku  do 31 grudnia 2023 roku środowiskowego domu samopomocy dla nie więcej niż 25 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób upośledzonych umysłowo z terenu Powiatu Chrzanowskiego.

Wysokość środków finansowych na zadanie w 2023 roku wyniesie orientacyjnie  644.856,00 zł. Ostateczna wysokość środków finansowych uzależniona jest od dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego i może ulec zmianie w ciągu roku. W roku 2022 realizatorem w/w zadania jest Fundacja Viribus Unitis – Połączonymi Siłami
z siedzibą w Babicach, a środki finansowe przeznaczone na realizację zadania zaplanowano  w wysokości 649.872,84 zł.

Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).