Budżet powiatu chrzanowskiego na 2023 rok uchwalony

Rok 2023 będzie rekordowy pod względem środków przeznaczonych na powiatowe inwestycje, zwłaszcza drogowe. Wydatki majątkowe, w kwocie ponad 27 mln zł, będą dwukrotnie wyższe w stosunku do wydatków 2022, a także lat ubiegłych 2018-2021.

Na białym tle monety , ręka oraz napisy w białym kolorze

Budżet Powiatu Chrzanowskiego na rok 2023 w liczbach:
Planowane dochody - 150 719 305,65
Planowane wydatki – 164 744 886,98
Wydatki bieżące - 137 443 913,92
Wydatki majątkowe - 27 300 973,06


W przyszłorocznym budżecie powiatu chrzanowskiego podobnie jak w roku 2022 zaplanowano wiele znaczących inwestycji. Niektóre z nich są kontynuacją już rozpoczętych.


Oświata i sport
W 2023 kontynuowana będzie budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal, elementów małej architektury oraz ogrodzenia przy ZST Fablok w Chrzanowie. Zadanie realizowane jest za kwotę 2,6 mln zł.
Powstanie również dokumentacja techniczna dla budowy boiska do padla przy Kompleksie Sportowym na ul. Wyszyńskiego w Chrzanowie, którego budowa zakończyła się w tym roku.
W ZSECH w Trzebini zaplanowano realizację I etapu kompleksowego remontu szkoły polegającego na remoncie kanalizacji, instalacji elektrycznych i wymianie oświetlenia na ledowe.
W ZST Fablok przewidziano również montaż sieci LAN oraz wyposażenie auli, a także modernizację systemu kamer na boisku szkolnym.
W planach jest również zakup serwera dla ZSECH w Trzebini oraz zakup sprzętu komputerowego dla ZS w Libiążu. W SOSW w Chrzanowie przewidziano wymianę podłóg w kilku salach lekcyjnych. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chrzanowie zyska nowy serwer, a POWDIR zmodernizuje klatkę schodową.


Inwestycje drogowe
Wiele będzie się działo na drogach powiatowych. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład nastąpi przebudowa i rozbudowa części DP1044K ul. Wodzińskiej w Chrzanowie i ul. Sikorskiego w Trzebini. Przewidziano opracowanie dokumentacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla budowy dwóch skrzyżowań o ruchu okrężnym oraz nowego odcinka drogi do połączenia z ul. Rafineryjną w Trzebini w celu uzyskania bezpiecznego połączenia do firmy Orlen Południe. Projekt opiewa na blisko 30 mln zł.
Kontynuowana będzie przebudowa ul. Dąbrowskiego w Libiążu za niemal 4,5 mln zł, a także części DP 1034K ul. Waryńskiego w Myślachowicach. Przebudowana zostanie część DP 1038K ul. Luszowickiej w Balinie. Za kwotę 2,5 mln zł wyremontowana droga powiatowa 1002K - ul. Waryńskiego w Libiążu. Wzdłuż DP 1055K, ul. Prusa w Alwerni zwiększone zostanie bezpieczeństwo dla rowerzystów poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego – zadanie opiewa na kwotę 2,5 mln zł przy współfinansowaniu z Gminy Alwernia.
W zakresie dróg wojewódzkich i gminnych przewidziano dofinasowanie dla przebudowy skrzyżowania DW 791 z DP 1043K oraz drogą gminą w Myślachowicach oraz opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy m. Olszyny i Jankowice w/c DW 78. W ramach współpracy z Gminą Chrzanów wykonana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej, Łowieckiej i Przybosia w Chrzanowie.


Administracja
W Wydziale Komunikacji i Paszportów w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych –„Cyfrowy Powiat” nastąpi rozbudowa sieci LAN, zakupione zostaną również komputery. Projekt wart 350 tysięcy zł całkowicie finansowany jest ze środków UE.
W budynku przy ul. Partyzantów 2 w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych w ramach programu Dostępny samorząd realizowany będzie projekt „Dostępny Powiat Chrzanowski”. W jego ramach przewidziano poprawę dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz architektonicznej głównej siedziby urzędu. Wartość dofinansowania to 100 tysięcy zł.


Poza wydatkami inwestycyjnymi równie ważne są inne działania, związane m.in. z ochroną zdrowia i polityką społeczną.
Szpital Powiatowy w Chrzanowie kontynuować będzie program budowy regionalnej platformy e-zdrowie w Małopolsce - Małopolski System Informacji Medycznej.
W budżecie zabezpieczono kwotę 153 000, 00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji budowy: Budowa Hospicjum stacjonarnego dla 30 osób, Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych 100-120 osób oraz Domu pobytu dziennego dla 15-30 osób z zagospodarowaniem terenu.
Zabezpieczono środki na remont i dostosowanie pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym na potrzeby PCPR w Chrzanowie na kwotę 0,5 mln zł.