Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Konkurs na głównego księgowego w chrzanowskim PCPR

Trwa II nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie - stanowisko Głównego Księgowego.

Kobieta pracująca na tablecie

Kandydat na w/w stanowisko  musi spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne:

a)   posiada obywatelstwo polskie lub jest obywatelem Unii Europejskiej bądź obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)   nie był skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

e)   nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi (art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych- tj. D.U. z 2021 r., poz.289),

f)    nieposzlakowana opinia,

g)   spełnienie jednego z poniższych warunków:

 - ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

- ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej
i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

- wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 - posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg  rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów

h)   znajomość przepisów z zakresu księgowości obowiązujących w sferze budżetowej tj. m.in. ustaw o rachunkowości, finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ubezpieczeniach społecznych oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych,

i)           zdolność interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa,

j)          praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych i sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych,

k)  bardzo dobra znajomość obsługi komputera i podstawowych programów komputerowych (m.in. WORD, EXCEL)

 

II. Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywa-nie zadań:

  1. doświadczenie w księgowości budżetowej,
  2. znajomość programu księgowego Firmy Rekord-Systemy Informatyczne, systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@
  3. znajomość ustawy o samorządzie powiatowym, prawo zamówień publicznych,
  4. komunikatywność, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

Więcej