OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO AKADEMIA PIŁKARSKA 21

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska 21 z siedzibą przy ul. Spółdzielców 12, 32-500 Balin, złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. Cykl turniejów „Pociąg do piłki” dla dzieci z roczników 2012, 2015, 2016 w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ze zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb małych zleceń).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, tablicy informacyjnej urzędu oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi osobiście w Wydziale Promocji, Inwestycji i Obsługi Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2 (pokój nr 307, III piętro) lub drogą elektroniczną na adres: pios@powiat-chrzanowski.pl

W celu uzyskania dostępnej informacji należy kontaktować się pod numerem telefonu 32 625 79 46