Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Chrzanowskiego

Radni powiatowi udzielili wotum zaufania Zarządowi Powiatu Chrzanowskiego po zapoznaniu się z Raportem o stanie Powiatu za ubiegły rok. Podczas sesji, która odbyła się 27 czerwca, udzielili również absolutorium Zarządowi.
Za udzieleniem wotum zaufania było 13 radnych, 10 przeciw, 1 głos wstrzymujący. Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 14 radnych, 0 przeciw, 8 wstrzymało się od głosu. W sesji udział wzięło 24 radnych.
Udzielenie przez Radę Powiatu wotum zaufania Zarządowi Powiatu poprzedziło wysłuchanie przez radnych informacji na temat Raportu o stanie Powiatu Chrzanowskiego za rok 2022. Zawarte w nim treści omówił Starosta Andrzej Uryga.

Zgodnie z przepisami, Zarząd Powiatu do 31 maja każdego roku jest zobowiązany przedstawić raport Radzie Powiatu. W dokumencie zawarto opis podjętych zadań oraz ich rezultatów zawiera najważniejsze wskaźniki, dane, statystyki. W odrębnej części sprawozdania wykazana jest aktywność Powiatu i Jednostek Organizacyjnych w pozyskaniu nowych dofinansowań ze środków unijnych
i krajowych na realizację projektów. Pełna treść Raportu o stanie powiatu dostępna jest pod adresem:https://bip.malopolska.pl/spchrzanow,a,2287504,raport-o-stanie-powiatu-chrzanowskiego-za-rok-2022.html

W 2022 roku Powiat Chrzanowski uzyskał dochody w wysokości 148 602 846,29 zł ogółem, co stanowi wykonanie planu dochodów na poziomie 96,40 %. Wydatki wyniosły 138 040 245,83zł, co stanowi 92,01 % planu.
W roku 2022 Powiat Chrzanowski oraz Jednostki Organizacyjne Powiatu Chrzanowskiego pozyskały łącznie dofinansowanie w wysokości 43 788 043,61 zł, w tym:
• na projekty finansowane ze środków krajowych 41 150 577,33 zł
• na projekty finansowane ze środków unijnych 2 637 466,28 zł.
Całkowita wartość projektów, na które otrzymano dofinansowanie, wyniosła 51 237 904,15 zł. Wkład własny do projektów wyniósł 7 449 860,54 zł. Oznacza to, iż całkowita wartość dofinansowania pozyskanego na projekty w stosunku do ich łącznej wartości wyniosła 85,46 %.
NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE W 2022 ROKU:
• Kompleks Sportowy przy ul. Wyszyńskiego w Chrzanowie. Inwestycja trwała rok i kosztowała 3 022 046,09 zł złotych. Sfinansowana została po połowie przez Powiat Chrzanowski i Gminę Chrzanów. Na zrealizowany drugi etap przebudowy istniejącego boiska przy ul. Wyszyńskiego w Chrzanowie Powiat Chrzanowski otrzymał 335 800 zł dofinansowania z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska 2022” Ministerstwa Sportu i Turystyki.
• Modernizacja oświetlenia na oświetlenie energooszczędne typu LED w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Partyzantów 2 w Chrzanowie o wartości: 155 791,80 zł
• „Remont i przebudowa pomieszczeń nowej części I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie”- kontynuacja zadania w 2023r. o wartości: 862 587,93 zł
• „Przebudowa schodów z systemem grzewczym- Hala sportowa przy Zespole Szkół, ul. Górnicza 3 w Libiążu” o wartości: 155 766,41 zł
• Remont schodów zewnętrznych wraz z murkiem oporowym i barierką przy budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Zielonej 20 o wartości 68 192,77 zł
• „Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal, elementów małej architektury oraz ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m w Chrzanowie przy ul. Fabrycznej 27” Inwestycja na lata 2022-2023 o wartości 1 140 282,86 zł
• Renowacja pomieszczeń w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Chrzanowie o wartości 135 375,00 zł.

INWESTYCJE DROGOWE W 2022R.
Całościowy koszt realizacji powyższych inwestycji w 2022 roku wyniósł 4 953 054,34 zł.
Na ich realizację PZD w Chrzanowie pozyskało dofinansowanie:
• z programów krajowych - 3 040 714,81 zł
• z gmin – 1 232 174,02 zł
Uzyskane dofinansowanie stanowiło 86,27 proc. kosztów wydanych na wymienione powyżej inwestycje .
Najważniejsze inwestycje drogowe w 2022roku:
• „Elektroniczny system poprawy BRD poprzez uspokojenie ruchu drogowego – na części DP 1045K ul. Dąbrowskiego w Trzebini” dofinansowany ze środków Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Całość zadania wykonano w roku 2022. Koszt zadania 140 993,80 zł, kwota dofinansowania to 90 000 zł.
• „Przebudowa części DP 1042K ul. Zakopiańska w Bolęcinie”. Wartość zadania – 300 404,03 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Trzebinia - 143 237,14 zł.
• „Wykonanie części ciągu pieszo-rowerowego przy DP 1026K, ul. Krakowskiej w Pile Kościeleckiej”. Wartość zadania to 430 697,34 zł, w tym dofinansowanie z Gminy Trzebinia 173 200 zł.
• „Kontynuacja budowy chodnika DP 1034K w Grojcu ul. Głowackiego”. Koszt zadania 375 490,32 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 275 182,63 zł oraz dofinansowanie z Gminy Alwernia - 100 000 zł.
• „Kontynuacja przebudowy DP 1021K ul. Piastowskiej w Babicach”. Koszt zadania - 389 156,99 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 239 156,99 zł oraz dofinansowanie z Gminy Babice 150 000 zł.
• „Przebudowa części DP 1040K, ul. Dygasińskiego w Luszowicach”. Koszt zadania - 644 682,36 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 323 270,87 zł oraz dofinansowane z Gminy Chrzanów - 321 103,80 zł.
• W 2022 roku rozpoczęto inwestycję „Przebudowa DP 1002K, ul. Dąbrowskiego w Libiążu” dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Jej realizacja jest przewidziana na lata 2022 i 2023. W 2022 roku na realizację zadania wydatkowano 2 335 555,56 zł przy dofinansowaniu z Programu Polski Ład w kwocie 2 113 104,32 zł oraz dofinansowaniu z Gminy Libiąż 222 000 zł. Całość zadania realizowana jest w latach 2022/2023. Kwota - 4 449 024,64 zł, całościowe dofinansowanie - 4 226 573,40 zł.