Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Zapytanie ofertowe

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Chrzanowie za rok 2023 oraz za rok 2024.

       I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024 Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, zwanego dalej „zakładem” oraz sporządzenie sprawozdań z tych badań zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.)i ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 1015), oraz normami wykonywania zawodu ustalonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

      II. Termin realizacji:

Termin zakończenia realizacji zadania wraz z przekazaniem sprawozdania z badania sprawozdania finansowego nie później niż do:

  • za rok 2023 do 30 kwietnia 2024 roku
  • za rok 2024 do 30 kwietnia 2025 roku

 

     III. Warunki płatności:

Należność za usługę będzie płatna przelewem na rachunek Zleceniobiorcy, 14 dni po złożeniu faktury za wykonaną usługę, tj. po złożeniu badania sprawozdania finansowego.

      IV. Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do 11 września 2023 roku w formie papierowej na adres Starostwa Powiatowego w Chrzanowie ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów lub na adres poczty elektronicznej: wp.so@powiat-chrzanowski.pl.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.