Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Ogłoszenie

Starosta Chrzanowski informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej w Powiecie Chrzanowskim.

Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej w Powiecie Chrzanowskim mogą zgłaszać organizacje, o których mowa w art. 44 c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. 2023 poz. 100 z późn. zm..) tj.: działające na terenie Powiatu Chrzanowskiego organizację pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego.

Organizacje wymienione w pkt. 1 mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Chrzanowskiego.

Zgłoszenie kandydata należy dokonać w formie pisemnej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia:

a/ osobiście na Dziennik Podawczy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2 w dniach:

poniedziałek w godzinach 700 - 1700,

wtorek, środa, czwartek w godzinach 700 - 1500,

w piątek w godzinach 700 - 1300.

b/ pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2 , 32- 500 Chrzanów . W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

c/ za pomocą dostępnych środków komunikacji elektronicznej na adres:

ü  e-mail: starostwo@powiat-chrzanowski.pl

ü  ADRES SKRYTKI NA PLATFORMIE E-PUAP: /spxc1k857z/skrytka

W ww. przypadku zgłoszenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

4. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Powołanie przez Starostę Chrzanowskiego członków powiatowej rady nastąpi w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

5 Kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Chrzanowskiego trwa 4 lata.

 

WAŻNE

Zarządzenie nr 83/2023 Starosty Chrzanowskiego w sprawie: zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej w Powiecie Chrzanowskim zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 13 września 2023 roku, w związku z tym Kandydatów należy  zgłaszać na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia  w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2023 roku.