Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Udzielają pomocy psychologicznej, prawnej i pedagogicznej

W 2023 roku Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie realizował zadania wynikające z następujących dokumentów strategicznych: Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego 2015-2023, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Chrzanowskiego.

Dwie dłonie blisko siebie

Celem działania POIK jest realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej obejmujących w szczególności zapewnienie kompleksowej pomocy, w tym: psychologicznej, pedagogicznej, prawnej osobom i rodzinom znajdującym się w kryzysie. Oferta pomocy POIK adresowana jest do wszystkich mieszkańców powiatu chrzanowskiego znajdujących się w sytuacjach kryzysowych takich jak: przemoc w rodzinie, problemy rodzinne, kryzysy małżeńskie /w związku, rozwód, problemy opiekuńczo-wychowawcze, kryzys wieku adolescencji, myśli i próby samobójcze, utrata bliskiej osoby, wypadki, nagłe zdarzenia losowe, dyskryminacja, mobbing.

 

W 2023 roku z pomocy POIK w Chrzanowie skorzystało 577 osób, w tym 410 osób dorosłych i 167 dzieci. Udzielono 2 155 porad/konsultacji, w tym:

 • 1 291 porad psychologicznych dla 276 osób
 • 990 porad pedagogicznych dla 217 osób
 • 203 porady prawne dla 65 osób
 • 57 porad socjalnych dla 6 osób
 • 294 porady telefoniczne dla 72 osób
 • rozmowę przekierowaną z CPR
 • 36 konsultacji rodzinnych dla 6 osób
 • 77 terapii indywidualnych dla 23 osób
 • 140 konsultacji wychowawczych dla 21 osób
 • 10 interwencji w terenie dla 2 osób

 

W 2023 roku udzielono pomocy i wsparcia 45 osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w tym 31 kobietom, 2 mężczyznom i 12 dzieciom. Ze schronienia w mieszkaniu interwencyjnym POIK skorzystało łącznie 5 osób (3 dzieci i 2 kobiety). Pracownicy POIK sporządzili i przekazali do Zespołu Interdyscyplinarnego 6 formularzy „ Niebieskiej Karty – A” .

Powodem zgłoszenia się po specjalistyczną pomoc do POIK były:

 • problemy rodzinne - 103 osoby
 • trudności wychowawcze – 113 osób
 • przemoc w rodzinie – 45 osób
 • problemy emocjonalne – 120 osób
 • trudności w związku – 12 osób
 • rozwód – 27 osób
 • zaburzenia psychiczne – 18 osób
 • kryzys wieku adolescencji – 8 osób
 • problem uzależnienia – 27 osób
 • zachowania suicydalne – 10 osób
 • strata bliskiej osoby – 21 osób
 • inne problemy i trudności – 52 osoby
 • mobbing – 1 osoba
 • traumatyczne zdarzenia – 2 osoby
 • choroba/niepełnosprawność – 6 osoby
 • problemy związane z uchodźctwem – 9 osób
 • napaść, gwałt – 3 osoby

 

W 2023 roku zorganizowano:

 • kolejne dwie edycje Warsztatów Podnoszenia Kompetencji Wychowawczych dla rodziców i opiekunów
 • grupę wsparcia dla dzieci w sytuacji rozstania/rozwodu
 • zajęcia integracyjne dla dzieci z Polski i Ukrainy
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci
 • arteterapię – pracę z emocjami i myślami
 • szkolenie dla rodziców dzieci SOSW w Chrzanowie „Sposoby rozwiązywania problemów w rodzinach wychowujących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  i przewlekle chorych, w aspekcie aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej”
 • warsztaty dla uczniów SOSW w Chrzanowie „Zaburzenia emocjonalne dzieci
  i młodzieży uwarunkowane niewłaściwymi relacjami rówieśniczymi i rodzinnymi. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia poczucia bezpieczeństwa
  i stabilizacji”
 • zajęcia dla uczniów SOSW w Chrzanowie „Oblicza depresji. Jak radzić sobie
  z problemami emocjonalnymi”
 • zajęcia dla uczniów SOSW w Chrzanowie „Przemoc rówieśnicza. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Możliwość uzyskania wsparcia.”

 

W POIK odbywały się kontakty rodziców z dziećmi uregulowane postanowieniami Sądu.