Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Zapraszamy na Zlot „Wędruj z nami papieskimi szlakami

Już po raz drugi rusza Zlot rowerowy pn. „Wędruj z nami papieskimi szlakami". Tym razem ruszamy 29 maja o godzinie 13:00 z placu przy Parafii pw. Św. Mikołaja w Chrzanowie. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Zapraszamy na Zlot „Wędruj z nami papieskimi szlakami

REGULAMIN ZLOTU PN. „WĘDRUJ Z NAMI PAPIESKIMI SZLAKAMI"

29 maja 2011 roku

Organizator:

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie – Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych

Współorganizator:

Parafia p.w. św. Mikołaja w Chrzanowie, Parafia p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mętkowie, Fundacja „Barka" z Mętkowa, Fundacja Szlaki Papieskie z Krakowa, Komisja Turystyki Kolarskiej przy PTTK Oddział Chrzanów, Szkoły i Parafie z terenu Powiat Chrzanowskiego, Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie
oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanowie

Termin i trasa Zlotu:

Zlot odbędzie się 29 maja 2011 roku

Trasa Zlotu obejmuje ok.19 km – Chrzanów – Mętków ( w jedną stronę)

Przebieg trasy: START - ul. Mickiewicza (Parafia p.w. św. Mikołaja), ul. Ogrodowa,
ul. Dobczycka, Aleja Henryka, ul. Juliusza Slowackiego, ul. Sokoła, ul. Focha,
ul. Kościuszki, ul. Sienna, ul. Grzybowskiego, ul. Stara Huta, ul. Powstańców Styczniowych, Żarki - trasa 780, META – Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mętkowie - ul. Św. Floriana 1

Cel imprezy: Celem Zlotu jest propagowanie turystyki pielgrzymkowej na terenie Powiatu Chrzanowskiego z wykorzystaniem turystyki rowerowej jako formy rekreacji
i aktywnego wypoczynku

Postanowienia ogólne:

Poniższe przepisy określają zasady przeprowadzenia Zlotu pn.„Wędruj z nami Papieskimi Szlakami" w dniu 29 maja 2011 roku. Zapisy przyjmowane są do dnia
25 maja 2011 roku (godz. 15:00) w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie,
ul. Partyzantów 2, pok. 303, tel. (32) 625 79 46, lub e-mail promocja@powiat-chrzanowski.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko oraz wiek uczestnika oraz dopisek: zgłoszenie na Zlot pn. Wędruj z nami Papieskimi Szlakami". Uczestnik zobligowany jest wypełnić oświadczenie o odpowiedzialności w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia podczas Zlotu i dostarczyć osobiście bądź e – mailowo na w/w adresy

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest zapoznanie się z regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatorów:

· Uczestnicy powinni wpisać się na listę uczestników Zlotu osobiście bądź
e- mailowo na w/w adres w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 25 maja 2011 roku (godz. 15:00)

· Zlot skierowany jest szczególnie do uczestników w wieku od 14 lat ze względu na specyfikę tematyczną Zlotu. Istnieje jednak możliwość uczestnictwa młodszych uczestników Zlotu pod opieka rodziców lub innej osoby pełnoletniej ponoszącej pełna odpowiedzialność za dziecko

· Każdy uczestnik w wieku od 10 – 18 lat musi posiadać kartę rowerową

· Uczestnicy dorośli zobligowani są do wypełnienia oświadczenia, iż startują na własną odpowiedzialność i w razie wypadku na trasie Zlotu (nie z winy Organizatora), nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora - natomiast uczestnicy niepełnoletni zobligowani są do przedstawienia w/w oświadczenia od rodziców bądź opiekunów prawnych

· Uczestnicy Zlotu w wieku od 10-18 lat zobligowani są do zabezpieczenia głowy w postaci kasku rowerowego i ochraniaczy

· Uczestnicy Zlotu ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad zgodnych z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz przestrzeganie poleceń Organizatorów i służb porządkowych

· W trakcie Zlotu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie

· Uczestnicy Zlotu nie przestrzegający Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani

. Prawo startu w Zlocie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział
w nim

· W Zlocie mogą brać udział uczestnicy indywidualni, rodziny oraz grupy zorganizowane

· Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach

· Zgłoszenia nie będą przyjmowane w dniu startu!

Przewidywany harmonogram Zlotu:

Godz. 12.30 zbiórka uczestników - ul. Mickiewicza (Parafia p.w. św. Mikołaja), ok. godz. 13.00 - Start uczestników, ok. godz. 13.50 skrzyżowanie ul. Sienna z ul. Grzybowskiego, ok. godz. 14.50 – 15.10 skrzyżowanie w miejscowości Żarki – Trasa 780
z ul. Astronautów, ok. godz. 15.20 – Meta: Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej
w Mętkowie,ul. Św. Floriana 1, godz. 15.30 uroczysta Msza Św. w intencji Jana Pawła II, ok. godz. 16.10 Podsumowanie Zlotu, ok. godz. 16.45 powrót uczestników –
we własnym zakresie

Wyposażenie zawodników:

Obowiązkowe wyposażenie każdego uczestnika Zlotu:

· sprawny rower z pełnym wyposażeniem w tym ze światłem tylnym
i przednim (organizator nie zapewnia serwisu rowerowego na trasie Zlotu)

· kask rowerowy, ochraniacze

· dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja uczniowska, karta rowerowa itp.)

Zasady poruszania się podczas Zlotu:

· Udział w Zlocie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym
· Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania

przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi
w odległości 30 - 50 cm od jej krawędzi

· Uczestnicy zobowiązani są poruszać się w kolumnach 15 osobowych pomiędzy, którymi konieczne jest zachowanie 200 m odległości

· Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower (wyposażony
w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie, komplet narzędzi, zapasową dętkę, pompkę, linkę do przypięcia roweru itp.)

· W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania

· Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp
z pedałów

· Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie

· W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi

· Jadąc rzędem, należy zachować minimum 3 - 5 m odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m

· W kolumnie należy zachować 200 m odległości między poszczególnymi kolumnami uczestników

· Każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem, kask lub jasną czapeczkę z daszkiem, ubranie dostosowane do aury, wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego

· W trakcie Zlotu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających

Informacje dodatkowe:

· Uczestnictwo w Zlocie na koszt i ryzyko uczestników

. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie własnych wizerunków tj. zdjęć wykonanych podczas Zlotu

· Nieprzestrzeganie regulaminu Zlotu oraz samowolna zmiana jego trasy powodują wykluczenie uczestnika

· Powrót uczestników we własnym zakresie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za powrót uczestników Zlotu

· Uczestnicy mają możliwość przejazdu całej trasy od startu (tj. Parafia p.w. św. Mikołaja) do mety (tj. Parafia p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mętkowie)

Organizator nie zapewnia:

· Ubezpieczenia (ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie)

· Serwisu technicznego i części zamiennych

Świadczenia organizatorów:

. Zapewnienie opieki medycznej i ratowniczej,

. Zapewnienie zabezpieczenia trasy przez policję

. Każdy uczestnik otrzyma napój oraz baton regeneracyjny, okolicznościową odznakę turystyczną oraz widokówkę z mapą Szlaku Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej

. Bezpłatny udział w Zlocie. Koszty organizacyjne Zlotu pokrywa organizator

Postanowienia końcowe:

. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed,
w trakcie lub po zakończeniu Zlotu

. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników Zlotu

Numer kontaktowy:

. Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego
w Chrzanowie – osoba odpowiedzialna za organizację Zlotu Pani Małgorzata Wojar tel. (32) 625 – 79 – 46, 668433294

 

Oświadczenie dorośli

Oświadczenie dzieci