Konsultacje projektu

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego zaprasza przedstawicieli sektora NGO's do konsultacji projektu "Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013".

Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii, a także wykorzystanie zaproponowanych przez Państwa pomysłów, uwag, a także nowych, innych form współpracy, tak aby konsultowany Program w kolejnym roku odpowiadał Państwa oczekiwaniom i pozwolił na lepszą współpracę samorządu powiatowego z trzecim sektorem.

 

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego działając w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/280/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 29 września 2010 r. określającej szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 4 października 2012 r. przyjął Uchwałę nr 106/134/2012 z dnia 4 października 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013".

 

Konsultacje trwają od 10 do 25 października 2012 r. Wszelkie uwagi i propozycje do Programu należy zgłaszać za pomocą formularza w nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2012 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą, faksem lub mailem na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych

Ul. Partyzantów 2

32-500 Chrzanów

Tel. 32/625 79 84

Fax. 32/625 79 46

e.mail: promocja@powiat-chrzanowki.pl

pfp@powiat-chrzanowski.pl

 

Osoba do kontaktu:

Joanna Wątroba,

Dyrektor Wydziału Promocji i Funduszy Pozabudżetowych


Organizacje uczestniczące w konsultacji zobligowane są do podania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem dodatkowych informacji dotyczących celów statutowych organizacji, a także danych takich jak adres, telefon, e-mail lub inną formę kontaktu zwrotnego.

Stanowiska anonimowe lub niezawierające wymaganych informacji, nie będą rozpatrywane.

 

UCHWAŁA

PROJEKT PROGRAMU

FORMULARZ KONSULTACJI