Starosta wyróżni organizacje z potencjałem

Po raz kolejny starosta nagrodzi organizacje pozarządowe wyróżniające się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. 9 czerwca ogłoszono konkurs o przyznanie nagrody „Optimo modo” (W najlepszy sposób). Termin składania formularzy zgłoszeniowych mija 25 lipca.

Starosta wyróżni organizacje z potencjałem

Fot. W październiku 2013 roku podczas II Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych starosta Adam Potocki wręczył nagrodę „Optimo modo” oraz medale „Bonum Facere”

 

Celem konkursu jest podkreślenie potencjału miejscowych organizacji pozarządowych. Ma ponadto pomóc w tworzeniu pozytywnego wizerunku organizacji podkreślając ich rolę w rozwoju lokalnej społeczności oraz sprzyjać współpracy samorządu z podmiotami trzeciego sektora na zasadach pomocniczości i partnerstwa.

Zwycięska organizacja otrzyma nagrodę w postaci statuetki. Przewiduje się również możliwość zlecenia nagrodzonej organizacji realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w kwocie do 10.000,00 zł (w oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. Nr 96, 2003r., poz. 873, z późn. zm.)

Zwycięzcami poprzednich edycji konkursu byli: w 2012 roku Fundacja Małopolski Uniwersytet dla Dzieci, w 2013 roku Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie.

Zapraszamy również do składania w trybie ciągłym formularzy zgłoszeniowych do Nagrody Starosty Chrzanowskiego „Bonum facere” (Czynić dobro)– dla osoby zasłużonej w budowie społeczeństwa obywatelskiego powiatu chrzanowskiego.

 

Czy wiesz, że…

Zwycięzcami poprzednich edycji konkursu „Optimo modo” byli: w 2012 roku Funadacja Małopolski Uniwersytet dla dzieci, w 2013 roku Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie.

 

REGULAMIN


FORMULARZ