Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Zapraszamy na „Ekorajd z Powiatem Chrzanowskim”

Już 12 września br. zapraszamy na kolejny Rowerowy Ekorajd z Powiatem Chrzanowskim. Rajd odbędzie się szlakiem Greenway na trasie Chrzanów, Babice, Alwernia. 

Zapraszamy na „Ekorajd z Powiatem Chrzanowskim”

REGULAMIN

Rowerowego Zlotu pn. „Ekorajd z Powiatem Chrzanowskim”

12 września 2015 roku

Organizator-Starostwo Powiatowe w Chrzanowie – Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych

 

Współorganizator- Komisja Turystyki Kolarskiej przy oddziale PTTK Chrzanów, PTTK o/Chrzanów, Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanowie, Veolia Chrzanów Sp. z o.o.

 

Termin i trasa Ekorajdu: Ekorajd odbędzie się 12 września 2015 roku.

Trasa Ekorajdu obejmuje ok.35 km – Chrzanów – Alwernia (Poręba Żegoty).  

PRZEBIEG TRASY EKORAJDU

Przebieg trasy:CHRZANÓW - START GODZ. 10.00 (Parking przy Starostwie  Powiatowym w Chrzanowie ul. Partyzantów – ul. Grunwaldzka – ul. Sokoła –
ul. Piłsudskiego – Al. Henryka – ul. Stara Huta – ul. Powstańców Styczniowych), ŻARKI (ul. Astronautów - ul. Cześnika),   ZAGÓRZE (ul. Wojciecha - Droga rowerowa Borowiec) WYGIEŁZÓW (ul. Mickiewicza - ul. K. Wielkiego – ul. Lipowiecka – ul. Podzamcze) BABICE (ul. Zamkowa – ul. Orzeszkowej – ul. K. Wyszyńskiego –
ul. Spółdzielcza – ul. Piastowska – ul. Babicka) ROZKOCHÓW (ul. Sikorskiego -
ul. Łąkowa) OKLEŚNA (ul. Belweder) META – Galeria Drzewiej Ginące ZawodyPoręba Żegotyul. Przy galerii 2, Alwernia.

Cel imprezy:Celem Ekorajdu jest propagowanie  walorów zrównoważonej turystyki
z wykorzystaniem projektu  Greenways i turystyki rowerowej.

Postanowienia ogólne:   Poniższe przepisy określają zasady przeprowadzenia Ekorajdu z Powiatem Chrzanowskim w dniu 12 września 2015 roku. Zapisy przyjmowane są do dnia 11 września 2015 roku (godz. 11:00) w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie,
ul. Partyzantów 2, pok. 304, tel. (032) 625 79 46, e-mail promocja@powiat-chrzanowski.pl., a także na godzinę przed startem tj. 12 września 2015 roku w godz. 9.00 – 10.00 pod Starostwem Powiatowym w Chrzanowie ul. Partyzantów 2.

Zgłoszenia z dopiskiem: zgłoszenie na „Ekorajd z Powiatem Chrzanowskim” powinno obowiązkowo zawierać: imię, nazwisko, pesel, dokładny adres stałego zamieszkania oraz nr kontaktowy, a w wypadku osób niepełnoletnich – wypełnienie oświadczenie (zał. nr 1) poprzez opiekuna prawnego.

Każdy kto jest zapisany na listę uczestników w/w Ekorajdu weźmie udział
w konkursie z wieloma cennymi nagrodami przeznaczonymi dla rowerzystów.

 

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w Ekorajdzie jest zapoznanie się z regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatorów:

 

Uczestnicy powinni wpisać się na listę uczestników w/w Ekorajdu osobiście bądź e- mailowo na w/w adresy w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia
11 września 2015 roku (godz. 11:00) w Starostwie Powiatowym
w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, pok. 304, tel. (032) 625 79 46, e-mail promocja@powiat-chrzanowski.pl., a także na godzinę przed startem tj. 12 września 2015 roku w godz. 9.00 – 10.00 pod Starostwem Powiatowym
w Chrzanowie ul. Partyzantów 2.

 

 • Uczestnictwo w w/w Ekorajdzie nie ma ograniczeń wiekowych natomiast  uczestnictwo młodszych uczestników powinno odbywać się pod  opieką rodziców lub innej osoby pełnoletniej ponoszącej pełną odpowiedzialność za dziecko, co należy potwierdzić pisemnym oświadczeniem przekazanym wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa ( zał. nr 1 )
 • Każdy uczestnik w wieku od 10 – 18 lat musi posiadać kartę rowerową
 • Uczestnicy Ekorajdu zobligowani są do przestrzegania zabezpieczenia głowy
  w postaci kasku rowerowego
 • Uczestnicy Ekorajdu ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad zgodnych z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz przestrzeganie poleceń Organizatorów i służb porządkowych
 • W trakcie Ekorajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie
 • Uczestnicy Ekorajdu nie przestrzegający Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani
 • Prawo startu w Ekorajdzie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział
  w inicjatywie wymagającej odpowiedniego przygotowania fizycznego
 • W Ekorajdzie mogą brać udział uczestnicy indywidualni, rodziny oraz grupy zorganizowane
 • Uczestnicy Ekorajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach

 

Wyposażenie zawodników:

 Obowiązkowe wyposażenie każdego uczestnika Ekorajdu:

 • sprawny rower z pełnym wyposażeniem w tym ze światłem tylnym
  i przednim (organizator nie zapewnia serwisu rowerowego na trasie Ekorajdu związku z powyższym uczestnik winien posiadać podstawowy sprzęt serwisowy typu: łaty, klej, dętka, pompka, klucze)
 • kask rowerowy,
 • dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja uczniowska, karta rowerowa.

 

Zasady poruszania się podczas Ekorajdu:

 • Udział w Ekorajdzie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym
  Uczestnicy Ekorajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania

przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi
w odległości 30 - 50 cm od jej krawędzi

 • Uczestnicy zobowiązani są poruszać się w kolumnach 15 osobowych, pomiędzy2 którymi konieczne  jest zachowanie 200 m odległości
 • Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower (wyposażony
  w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie, komplet narzędzi, zapasową dętkę, pompkę, linkę do przypięcia roweru itp.)
 • W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania
 • Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp
  z pedałów
 • Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie
 • W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi
 • Jadąc rzędem, należy zachować minimum 3 - 5 m odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m
 • W kolumnie należy zachować 200 m odległości między poszczególnymi kolumnami uczestników
 • Każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem, kask rowerowy, ubranie dostosowane do aury, wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego
 • W trakcie Ekorajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających

 

Informacje dodatkowe:

 • Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie własnych wizerunków tj. zdjęć wykonanych podczas Ekorajdu
 • Nieprzestrzeganie regulaminu Ekorajdu oraz samowolna zmiana jego trasy powodują wykluczenie uczestnika
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za dojazd uczestników do startu trasy oraz za powrót uczestników po zakończeniu planowanej trasy oraz za uczestników biorących udział w imprezie poza oficjalnym zgłoszeniem do organizatora– zasady j.w.
 • Udział w konkursach z  nagrodami mogą wziąć wszyscy chętni uczestnicy, Ekorajdu, którzy zgłosili się do udziału w w/w imprezie, przejechali całą trasę Ekorajdu, a następnie w  wyniku rywalizacji sportowej na mecie w/w Ekorajdu zostali laureatami konkursów.

 

Świadczenia organizatorów:  

 • Ubezpieczenie NW,
 • Zapewnienie opieki medycznej i ratowniczej,
 • Zapewnienie zabezpieczenia trasy przez policję
 • Każdy uczestnik otrzyma wodę mineralną oraz baton regeneracyjny oraz okolicznościową odznakę turystyczną
 • Poczęstunek na mecie
 • Konkursy z nagrodami
 • Bezpłatny udział w Ekorajdzie
 • Koszty organizacyjne Ekorajdu pokrywa w całości organizator.

 

Postanowienia końcowe:  

Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Ekorajdu.

 

Numer kontaktowy:  

Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego
w  Chrzanowie – osoba odpowiedzialna za organizację Ekorajdu- Pani Małgorzata Wojar tel. (032) 625 – 79 – 46, 0 668433294.