Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora projektu

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie na podstawie Pełnomocnictwa Starosty Powiatu Chrzanowskiego ogłasza otwarty nabór ofert na stanowisko koordynatora projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno -elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje , Działanie 10.2 , Poddziałanie 10.2.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora projektu