Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego

Stowarzyszenie „Teatralno-Filmowe Studio” z siedzibą przy ulicy Lipowieckiej 10 w Płazie, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Spektakl Teatralno- Muzyczny „Pan Tadeusz” z okazji 100–lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ze zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, tablicy informacyjnej urzędu oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, osobiście w formie pisemnej w Wydziale Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2 (pokój nr 303, III piętro) lub drogą elektroniczną na adres: promocja@powiat-chrzanowski.pl