Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Zapraszamy na zlot rowerowy

Zapraszamy do udziału w IX Zlocie Rowerowym "Wędruj z nami papieskimi szlakami", który odbędzie się 22 kwietnia 2018 roku. Trasa  - Chrzanów - Libiąż , 22 km. 

Zapraszamy na zlot rowerowy

REGULAMIN IX  ZLOTU  PN. „WĘDRUJ Z NAMI PAPIESKIMI SZLAKAMI” 22 kwietnia 2018 roku

 

Organizator:

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie – Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych

Współorganizator:

Parafia p.w. św. Mikołaja w Chrzanowie, Fundacja Szlaki Papieskie z Krakowa, Komisja Turystyki Kolarskiej przy PTTK Oddział Chrzanów, Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanowie

Termin i trasa Zlotu:

Zlot odbędzie się  22 kwietnia 2018 roku

Trasa Zlotu obejmuje ok. 22 km – Chrzanów – Libiąż.

Przebieg trasy: START: (odcinek Chrzanów) - ul. Mickiewicza, Rynek, ul. Świętokrzyska, 
ul. Grunwaldzka, ul. Wojska Polskiego ul. Kopernika, Al. Henryka, Sienna, Stara Huta, 
ul. Powstańców Styczniowych (odcinek Libiąż) ul. Jaworowa, ul. Sikorskiego, 
ul. Przyrodnicza, ul. Mickiewicza, ul. K. Flasińskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Oświęcimska – Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Libiążu, ul. Sienkiewicza, ul. Dąbrowskiego, 
ul. Stawowa, ul. Wędkarska, Stawy „Szyjki” – META

 

Cel imprezy: Celem Zlotu jest propagowanie turystyki pielgrzymkowej na terenie Powiatu Chrzanowskiego z wykorzystaniem turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku

 

Postanowienia ogólne:

Poniższe przepisy określają zasady przeprowadzenia IX Zlotu pn.„Wędruj z nami Papieskimi Szlakami” w dniu 22 kwietnia 2018 roku. Zapisy przyjmowane są do dnia 
20 kwietnia 2018 roku (godz. 12:00) w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie, 
ul. Partyzantów 2, III piętro,  pok. 304, tel. (32) 625 79 46, lub e-mail promocja@powiat-chrzanowski.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko oraz wiek uczestnika oraz dopisek: zgłoszenie na IX Zlot pn. Wędruj z nami Papieskimi Szlakami", a także w dniu Zlotu w godzinach: 9.30 – 10.15

 

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest zapoznanie się z regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatorów:

Wszyscy uczestnicy powinni wpisać się na listę uczestników Zlotu osobiście bądź 
e- mailowo na w/w adres w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 20 kwietnia 2018 roku (godz. 12:00) w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie, a w ostateczności 
w dniu Startu w godz. 9.30 – 10.15

Zlot skierowany jest szczególnie do uczestników w wieku powyżej 14 lat ze względu na specyfikę tematyczną Zlotu

Wszyscy niepełnoletni uczestnicy Zlotu tj. w wieku 0-18 lat dopuszczeni są do udziału w w/w Zlocie za  przedłożeniem wypełnionego i podpisanego  oświadczenia (Zał. 1 – Oświadczenie potwierdzające udział niepełnoletniej osoby w Zlocie)  przygotowanego przez Organizatora imprezy. Uczestnicy niepełnoletni w wieku od 0-14 lat są dopuszczeni do udziału w Zlocie jedynie pod osobistą opieką opiekuna prawnego, 
a uczestnicy niepełnoletni w wieku od 14 – 18 lat są dopuszczeni do udziału w imprezie po wcześniejszym okazaniu oświadczeń wymaganych przez organizatora ( Załączniki 1- 3 w/w regulaminu)

Organizator dopuszcza do udziału osobę niepełnoletnią pod warunkiem złożenia wypełnionego oświadczenia do dnia 20 kwietnia 2018 roku (godz. 12:00) w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie  w wydziale Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie - III piętro, pok. 303  lub  w dniu Zlotu tj. 22 kwietnia 2018 roku w godzinach 9.30 – 10.15 w miejscu zbiórki uczestników – plac przy kościele p. w. św. Mikołaja w Chrzanowie na ręce przedstawiciela reprezentującego Organizatora imprezy.  Brak złożenia wymaganego dokumentu skutkuje udziałem osoby niepełnoletniej bezprawnie i na własną odpowiedzialność, tym samym dyskwalifikując osobę z wszelkich praw i przywilejów, jakie mają wszystkie osoby zgłaszające się zgodnie z obowiązującym regulaminem

Każdy uczestnik niepełnoletni w wieku od 10 – 18 lat musi posiadać kartę rowerową/ prawo jazdy

Uczestnicy dorośli zobowiązani są szczegółowo zapoznać się z niniejszym regulaminem imprezy i w momencie wpisania się na listę uczestników potwierdzają, że uczestniczą w imprezie na własną  odpowiedzialność i w razie wypadku na trasie Zlotu (nie z winy Organizatora), nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.

Organizatorzy Zlotu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami Zlotu.  Dodatkowo uczestnicy Zlotu w momencie zapisu wyrażają zgodę (Zał.2 – Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych) na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych o których mowa w art. 23 oraz 27 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 j.t.) przez upoważnionych pracowników Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na potrzeby związane z organizacją imprezy.

Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprez za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (zdjęcia, nagrania filmowe itp. ) oraz publikowanie ich w relacjach z przebiegu wydarzenia, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów, a uczestnicy Zlotu wyrażają zgodę na w/w działania w momencie dokonania wpisu na listę uczestników i złożenia wymaganego oświadczenia (Zał.3 – Oświadczenie potwierdzające zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika)

Uczestnicy Zlotu ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad zgodnych z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz przestrzeganie poleceń Organizatorów i służb porządkowych

W trakcie Zlotu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie

Uczestnicy Zlotu nie przestrzegający Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani

Prawo startu w Zlocie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim

 W Zlocie mogą brać udział uczestnicy indywidualni, rodziny oraz grupy zorganizowane

Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach

 

Przewidywany harmonogram Zlotu:

godz.  9.30 Zbiórka Chrzanów (Parafia p.w. św. Mikołaja, ul. Matejki)

 

godz. 10.15 Msza Święta

godz. 11.15 Wyjazd uczestników Zlotu

godz. 12.30 Przystanek przy Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Libiążu

godz. 13.30 Stawy „Szyjki” w Libiążu

godz. 15.00  Zakończenie Zlotu oraz powrót uczestników we własnym zakresie

Dodatkowe atrakcje: Poczęstunek, konkursy z nagrodami

 

Powrót uczestników –we własnym zakresie

 

Wyposażenie zawodników:

 Obowiązkowe wyposażenie każdego uczestnika Zlotu:

 • Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower (wyposażony 
  w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie, komplet narzędzi, zapasową dętkę, pompkę, linkę do przypięcia roweru, kask rowerowy, ochraniacze, okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem,  ubranie dostosowane do aury, wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego)
 • dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja uczniowska, karta rowerowa, prawo jazdy, itp.)

 

Zasady poruszania się podczas Zlotu:

 

 • Udział w Zlocie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym 
 • Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 - 50 cm od jej krawędzi
 • Uczestnicy zobowiązani są poruszać się w kolumnach 15 osobowych pomiędzy, którymi konieczne  jest zachowanie 200 m odległości
 • W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania
 • Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów
 • Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie
 • W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi
 • Jadąc rzędem, należy zachować minimum 3 - 5 m odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m
 • W kolumnie należy zachować 200 m odległości między poszczególnymi kolumnami uczestników
 • W trakcie Zlotu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających

 

Informacje dodatkowe:

 • Nieprzestrzeganie regulaminu Zlotu oraz samowolna zmiana jego trasy powodują wykluczenie uczestnika
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za powrót uczestników Zlotu
 • Uczestnicy mają możliwość przejazdu całej lub części trasy od Startu (tj. Parafia p.w.św. Mikołaja) do Mety Stawy „Szyjki” w Libiążu

 

Organizator nie zapewnia:

Serwisu technicznego i części zamiennych.

Świadczenia organizatorów:  

 • Ubezpieczenie NnW,
 • Zapewnienie opieki medycznej i ratowniczej,
 • Zapewnienie zabezpieczenia trasy przez policję,
 • Poczęstunek uczestników Zlotu,
 • Każdy uczestnik otrzyma napój i  baton oraz okolicznościową odznakę turystyczną. Bezpłatny udział w Zlocie. Koszty organizacyjne Zlotu pokrywa organizator

Postanowienia końcowe:  

Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Zlotu

 

Numer kontaktowy:  

Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie – osoba odpowiedzialna za organizację Zlotu Pani Małgorzata Wojar tel. (32) 625 – 79 – 46