Zapraszamy na zlot rowerowy

Zapraszamy do udziału w IX Zlocie Rowerowym "Wędruj z nami papieskimi szlakami", który odbędzie się 22 kwietnia 2018 roku. Trasa  - Chrzanów - Libiąż , 22 km. 

Zapraszamy na zlot rowerowy

REGULAMIN IX  ZLOTU  PN. „WĘDRUJ Z NAMI PAPIESKIMI SZLAKAMI” 22 kwietnia 2018 roku

 

Organizator:

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie – Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych

Współorganizator:

Parafia p.w. św. Mikołaja w Chrzanowie, Fundacja Szlaki Papieskie z Krakowa, Komisja Turystyki Kolarskiej przy PTTK Oddział Chrzanów, Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanowie

Termin i trasa Zlotu:

Zlot odbędzie się  22 kwietnia 2018 roku

Trasa Zlotu obejmuje ok. 22 km – Chrzanów – Libiąż.

Przebieg trasy: START: (odcinek Chrzanów) - ul. Mickiewicza, Rynek, ul. Świętokrzyska, 
ul. Grunwaldzka, ul. Wojska Polskiego ul. Kopernika, Al. Henryka, Sienna, Stara Huta, 
ul. Powstańców Styczniowych (odcinek Libiąż) ul. Jaworowa, ul. Sikorskiego, 
ul. Przyrodnicza, ul. Mickiewicza, ul. K. Flasińskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Oświęcimska – Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Libiążu, ul. Sienkiewicza, ul. Dąbrowskiego, 
ul. Stawowa, ul. Wędkarska, Stawy „Szyjki” – META

 

Cel imprezy: Celem Zlotu jest propagowanie turystyki pielgrzymkowej na terenie Powiatu Chrzanowskiego z wykorzystaniem turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku

 

Postanowienia ogólne:

Poniższe przepisy określają zasady przeprowadzenia IX Zlotu pn.„Wędruj z nami Papieskimi Szlakami” w dniu 22 kwietnia 2018 roku. Zapisy przyjmowane są do dnia 
20 kwietnia 2018 roku (godz. 12:00) w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie, 
ul. Partyzantów 2, III piętro,  pok. 304, tel. (32) 625 79 46, lub e-mail promocja@powiat-chrzanowski.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko oraz wiek uczestnika oraz dopisek: zgłoszenie na IX Zlot pn. Wędruj z nami Papieskimi Szlakami", a także w dniu Zlotu w godzinach: 9.30 – 10.15

 

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w Zlocie jest zapoznanie się z regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom organizatorów:

Wszyscy uczestnicy powinni wpisać się na listę uczestników Zlotu osobiście bądź 
e- mailowo na w/w adres w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 20 kwietnia 2018 roku (godz. 12:00) w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie, a w ostateczności 
w dniu Startu w godz. 9.30 – 10.15

Zlot skierowany jest szczególnie do uczestników w wieku powyżej 14 lat ze względu na specyfikę tematyczną Zlotu

Wszyscy niepełnoletni uczestnicy Zlotu tj. w wieku 0-18 lat dopuszczeni są do udziału w w/w Zlocie za  przedłożeniem wypełnionego i podpisanego  oświadczenia (Zał. 1 – Oświadczenie potwierdzające udział niepełnoletniej osoby w Zlocie)  przygotowanego przez Organizatora imprezy. Uczestnicy niepełnoletni w wieku od 0-14 lat są dopuszczeni do udziału w Zlocie jedynie pod osobistą opieką opiekuna prawnego, 
a uczestnicy niepełnoletni w wieku od 14 – 18 lat są dopuszczeni do udziału w imprezie po wcześniejszym okazaniu oświadczeń wymaganych przez organizatora ( Załączniki 1- 3 w/w regulaminu)

Organizator dopuszcza do udziału osobę niepełnoletnią pod warunkiem złożenia wypełnionego oświadczenia do dnia 20 kwietnia 2018 roku (godz. 12:00) w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie  w wydziale Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie - III piętro, pok. 303  lub  w dniu Zlotu tj. 22 kwietnia 2018 roku w godzinach 9.30 – 10.15 w miejscu zbiórki uczestników – plac przy kościele p. w. św. Mikołaja w Chrzanowie na ręce przedstawiciela reprezentującego Organizatora imprezy.  Brak złożenia wymaganego dokumentu skutkuje udziałem osoby niepełnoletniej bezprawnie i na własną odpowiedzialność, tym samym dyskwalifikując osobę z wszelkich praw i przywilejów, jakie mają wszystkie osoby zgłaszające się zgodnie z obowiązującym regulaminem

Każdy uczestnik niepełnoletni w wieku od 10 – 18 lat musi posiadać kartę rowerową/ prawo jazdy

Uczestnicy dorośli zobowiązani są szczegółowo zapoznać się z niniejszym regulaminem imprezy i w momencie wpisania się na listę uczestników potwierdzają, że uczestniczą w imprezie na własną  odpowiedzialność i w razie wypadku na trasie Zlotu (nie z winy Organizatora), nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.

Organizatorzy Zlotu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami Zlotu.  Dodatkowo uczestnicy Zlotu w momencie zapisu wyrażają zgodę (Zał.2 – Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych) na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych o których mowa w art. 23 oraz 27 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 j.t.) przez upoważnionych pracowników Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na potrzeby związane z organizacją imprezy.

Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprez za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (zdjęcia, nagrania filmowe itp. ) oraz publikowanie ich w relacjach z przebiegu wydarzenia, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów, a uczestnicy Zlotu wyrażają zgodę na w/w działania w momencie dokonania wpisu na listę uczestników i złożenia wymaganego oświadczenia (Zał.3 – Oświadczenie potwierdzające zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika)

Uczestnicy Zlotu ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad zgodnych z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz przestrzeganie poleceń Organizatorów i służb porządkowych

W trakcie Zlotu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie

Uczestnicy Zlotu nie przestrzegający Regulaminu zostaną zdyskwalifikowani

Prawo startu w Zlocie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim

 W Zlocie mogą brać udział uczestnicy indywidualni, rodziny oraz grupy zorganizowane

Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach

 

Przewidywany harmonogram Zlotu:

godz.  9.30 Zbiórka Chrzanów (Parafia p.w. św. Mikołaja, ul. Matejki)

 

godz. 10.15 Msza Święta

godz. 11.15 Wyjazd uczestników Zlotu

godz. 12.30 Przystanek przy Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Libiążu

godz. 13.30 Stawy „Szyjki” w Libiążu

godz. 15.00  Zakończenie Zlotu oraz powrót uczestników we własnym zakresie

Dodatkowe atrakcje: Poczęstunek, konkursy z nagrodami

 

Powrót uczestników –we własnym zakresie

 

Wyposażenie zawodników:

 Obowiązkowe wyposażenie każdego uczestnika Zlotu:

 • Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower (wyposażony 
  w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie, komplet narzędzi, zapasową dętkę, pompkę, linkę do przypięcia roweru, kask rowerowy, ochraniacze, okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem,  ubranie dostosowane do aury, wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego)
 • dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja uczniowska, karta rowerowa, prawo jazdy, itp.)

 

Zasady poruszania się podczas Zlotu:

 

 • Udział w Zlocie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym 
 • Uczestnicy Zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 - 50 cm od jej krawędzi
 • Uczestnicy zobowiązani są poruszać się w kolumnach 15 osobowych pomiędzy, którymi konieczne  jest zachowanie 200 m odległości
 • W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania
 • Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów
 • Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie
 • W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi
 • Jadąc rzędem, należy zachować minimum 3 - 5 m odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m
 • W kolumnie należy zachować 200 m odległości między poszczególnymi kolumnami uczestników
 • W trakcie Zlotu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających

 

Informacje dodatkowe:

 • Nieprzestrzeganie regulaminu Zlotu oraz samowolna zmiana jego trasy powodują wykluczenie uczestnika
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za powrót uczestników Zlotu
 • Uczestnicy mają możliwość przejazdu całej lub części trasy od Startu (tj. Parafia p.w.św. Mikołaja) do Mety Stawy „Szyjki” w Libiążu

 

Organizator nie zapewnia:

Serwisu technicznego i części zamiennych.

Świadczenia organizatorów:  

 • Ubezpieczenie NnW,
 • Zapewnienie opieki medycznej i ratowniczej,
 • Zapewnienie zabezpieczenia trasy przez policję,
 • Poczęstunek uczestników Zlotu,
 • Każdy uczestnik otrzyma napój i  baton oraz okolicznościową odznakę turystyczną. Bezpłatny udział w Zlocie. Koszty organizacyjne Zlotu pokrywa organizator

Postanowienia końcowe:  

Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Zlotu

 

Numer kontaktowy:  

Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie – osoba odpowiedzialna za organizację Zlotu Pani Małgorzata Wojar tel. (32) 625 – 79 – 46