Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w obszarach B, C, D, G „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019.

Powiat Chrzanowski  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w obszarach B, C, D, G „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w obszarach B, C, D, G „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019.

Kompletne wnioski o dofinansowanie projektów dla wnioskodawców z terenu Powiatu Chrzanowskiego w obszarach B, C, D, G programu składać należy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2 (dziennik podawczy), w terminie do 28 stycznia 2019 roku.

Obszary programu, które będą realizowane w 2019 r.:

obszar B – likwidacja barier w urzędach*, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

 * - należy przez to rozumieć obiekty, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego

 obszar C–tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

 obszar D– likwidacja barier transportowych;

 obszar G–finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

 

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2019 r.:

obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy
w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. ( intensywność pomocy: do 50% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku urzędów do 30% kosztów kwalifikowanych)

obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku. (intensywność pomocy: do 50% kosztów kwalifikowanych)

obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a)     80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b)     70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 

c)     250.000,00 zł dla autobusów;

(intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowanych w przypadku  projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz do 80% kosztów kwalifikowanych w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej)

obszar G -  proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Adresatami pomocy w poszczególnych obszarach mogą być dla:

Obszaru B - powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

Obszaru   C  - gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

Obszaru  D - placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

Obszaru    G  -powiaty.

 

Uwaga! Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Programem wyrównywania różnic między regionami (treść programu), Procedurami realizacji programu, zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu oraz warunkami brzegowymi na rok 2019.

 

TREŚĆ „Programu wyrównywania różnic między regionami III” znajduje się na stronie internetowej:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-tresc-programu/

 

Pozostałe dokumenty dostępne na stronie PFRON:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/

 

W sprawie naboru prosimy o kontakt : Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, tel. 32/ 625 79 84

 

Prosimy o bieżące monitorowanie strony: www.pfron.org.pl