Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w obszarach B, C, D, G „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019.

Powiat Chrzanowski  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w obszarach B, C, D, G „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w obszarach B, C, D, G „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019.

Kompletne wnioski o dofinansowanie projektów dla wnioskodawców z terenu Powiatu Chrzanowskiego w obszarach B, C, D, G programu składać należy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2 (dziennik podawczy), w terminie do 28 stycznia 2019 roku.

Obszary programu, które będą realizowane w 2019 r.:

obszar B – likwidacja barier w urzędach*, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

 * - należy przez to rozumieć obiekty, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego

 obszar C–tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

 obszar D– likwidacja barier transportowych;

 obszar G–finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

 

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2019 r.:

obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy
w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. ( intensywność pomocy: do 50% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku urzędów do 30% kosztów kwalifikowanych)

obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku. (intensywność pomocy: do 50% kosztów kwalifikowanych)

obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a)     80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b)     70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 

c)     250.000,00 zł dla autobusów;

(intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowanych w przypadku  projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz do 80% kosztów kwalifikowanych w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej)

obszar G -  proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Adresatami pomocy w poszczególnych obszarach mogą być dla:

Obszaru B - powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

Obszaru   C  - gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

Obszaru  D - placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

Obszaru    G  -powiaty.

 

Uwaga! Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Programem wyrównywania różnic między regionami (treść programu), Procedurami realizacji programu, zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu oraz warunkami brzegowymi na rok 2019.

 

TREŚĆ „Programu wyrównywania różnic między regionami III” znajduje się na stronie internetowej:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-tresc-programu/

 

Pozostałe dokumenty dostępne na stronie PFRON:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/

 

W sprawie naboru prosimy o kontakt : Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, tel. 32/ 625 79 84

 

Prosimy o bieżące monitorowanie strony: www.pfron.org.pl