Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 17, art. 5 ust. 4 pkt 1 i art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), art. 4 pkt 1.8 i pkt 1.22 Ustawy o samorządzie powiatowym oraz zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Chrzanowskiego nr LII /304/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych:

A. Zlot rowerowy „Wędruj z nami papieskimi szlakami"

B. Zlot rowerowy „Ekorajd z powiatem chrzanowskim”