Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Zapoznaj się z Raportem o powiecie

W dokumencie znajdują się m.in. informacje na temat działalności Zarządu Powiatu, programów i strategii oraz uchwał Rady.

Zapoznaj się z Raportem o powiecie

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie opublikowano „Raport o stanie Powiatu Chrzanowskiego za rok 2018”. Zgodnie z nowelizacją przepisów, Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego przyjął ostateczną wersję raportu za rok 2018 i przedkłada go radnym, a także podaje do wiadomości mieszkańcom.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu.

Rada Powiatu rozpatrzy raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) w debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Chrzanowskiego za rok 2018” musi złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 300 mieszkańców powiatu.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Chrzanowskiego będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu w Chrzanowie w dniu 25.06.2019r.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

 

Raport dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej