Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PRZEZ POWIAT CHRZANOWSKI DO OBSZARÓW B, C, D, F, G - PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III – NA ROK 2020

Powiat Chrzanowski  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w obszarach B, C, D, F, G „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PRZEZ POWIAT CHRZANOWSKI DO OBSZARÓW B, C, D, F, G - PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III – NA ROK 2020

Kompletne wnioski o dofinansowanie projektów dla wnioskodawców z terenu Powiatu Chrzanowskiego w obszarach B, C, D, F, G programu składać należy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2 (dziennik podawczy), w terminie do 31 stycznia 2020 roku.

 

Obszary programu realizowane przez Powiat Chrzanowski w 2020 roku:

1) obszar B – likwidacja barier w urzędach*, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

* przez urzędy należy rozumieć obiekty, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego lub gminnego

2) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

3) obszar D – likwidacja barier transportowych;

4) obszar F – tworzenie** warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

**  tworzenie WTZ, gdy na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej 

5) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2020 roku –

1) obszar B - do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; intensywność pomocy dla wnioskodawców z terenu powiatu chrzanowskiego:

 •   w przypadku projektów dotyczących placówek edukacyjnych lub środowiskowych domów samopomocy do 55% kosztów kwalifikowanych
 • w przypadku projektów dotyczących urzędów do 35% kosztów kwalifikowanych

2)  obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni   socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku; intensywność pomocy dla wnioskodawców z terenu powiatu chrzanowskiego: do 50% kosztów kwalifikowanych

3) obszar D – na likwidację barier transportowych do:

 1.   90.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 2.   80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 3.    270.000,00 zł dla autobusów; 

 intensywność pomocy dla wnioskodawców z terenu powiatu chrzanowskiego:

 •  w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych do 70% kosztów kwalifikowanych
 •  w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej do 80% kosztów kwalifikowanych w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej

4) obszar F – nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub  nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej; intensywność pomocy dla wnioskodawców z terenu powiatu chrzanowskiego:

 • do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu
 • do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

5)obszar  G -  nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi, intensywność pomocydla wnioskodawców z terenu powiatu chrzanowskiego: do 30% kosztów kwalifikowanych

 

Adresatami pomocy w poszczególnych obszarach mogą być dla:

Obszaru B - gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

Obszaru  C  - gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

Obszaru  D -

a)    placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

b)    jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

c)    gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

Obszaru    F -  jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

Obszaru    G  -powiaty.

 

ZASADY WNIOSKOWANIA O DOFINANSOWANIE DO POWIATU CHRZANOWSKIEGO:

 • Powiat Chrzanowski w ramach naboru przyjmuje wnioski do obszarów B, C, D, F, G - Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III – na rok 2020
 • Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć na formularzu dostępnym poniżej (Plik do pobrania dla projektodawców w obszarach B, C, D, F, G ).
 • Wnioskodawca uzupełniając wniosek o dofinansowanie zobowiązany jest do przestrzegania zasad: Programu wyrównywania różnic między regionami III na rok 2020 oraz przyjętych dla niego Procedur realizacji programu (Uwaga! załącznik 1a do procedur zawiera zasady wyboru projektów oraz wykaz kosztów kwalifikowanych), kierunków działania oraz warunków brzegowych.
 • Wnioski o dofinansowanie do obszarów B, C, D, F, G – Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32 – 500 Chrzanów (Dziennik Podawczy)  do dnia 31.01.2020 roku ( za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę jego wpłynięcia do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów a w przypadku wniosku składanego drogą pocztową, datę stempla pocztowego.)
 • Wnioski złożone do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie po terminie (tj. po 31.01.2020r.) podlegają odrzuceniu.
 • W trakcie weryfikacji wniosków o dofinansowanie – w przypadku  nieścisłości, błędów i/lub brakujących załączników - Powiat Chrzanowski może wystąpić pisemnie do wnioskodawców o wyjaśnienie nieścisłości, uzupełnienie załączników, bądź korektę wniosków – z jednoczesnym wyznaczeniem  terminu złożenia wyjaśnień/uzupełnień/korekty wniosku.
 • Projekty zweryfikowane przez Powiat Chrzanowski, jako poprawne zostaną uwzględnione w Wystąpieniu Powiatu Chrzanowskiego do Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych (PFRON), na podstawie którego PFRON przyznaje dofinansowanie.
 • Informacja o przyznaniu lub braku przyznania dofinansowania  na realizację projektu/-ów ze środków PFRON zostanie przekazana Wnioskodawcom niezwłocznie, po otrzymaniu informacji z PFRON.
 • Dla projektów, które zakwalifikują się do dofinansowania ze środków PFRON, Powiat Chrzanowski sporządzi umowy o dofinansowanie, na podstawie których będą one realizowane.

 

TREŚĆ „Programu wyrównywania różnic między regionami III” znajduje się na stronie internetowej:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/tresc-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/

 

Pozostałe dokumenty dostępne na stronie PFRON:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2020-roku/

 

W sprawie naboru prosimy o kontakt : Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, tel. 32/ 625 79 84

 

Prosimy o bieżące monitorowanie strony: www.pfron.org.pl oraz www.powiat-chrzanowski.pl