Zapoznaj się z Raportem o powiecie

W dokumencie znajdują się m.in. informacje na temat działalności Zarządu Powiatu, programów i strategii oraz uchwał Rady.

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie opublikowano „Raport o stanie Powiatu Chrzanowskiego za rok 2019”. Zgodnie z nowelizacją przepisów, Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego przyjął ostateczną wersję raportu za rok 2019 i przedkłada go radnym, a także podaje do wiadomości mieszkańcom.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu.

Rada Powiatu rozpatrzy raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) w debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Chrzanowskiego za rok 2019” musi złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 300 mieszkańców powiatu.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Chrzanowskiego będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu w Chrzanowie w dniu 30.06.2020 r.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/spchrzanow,a,1770031,raport-o-stanie-powiatu-chrzanowskiego-za-rok-2019.html