Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

OGŁOSZENIE O NABORZE PRZEZ POWIAT CHRZANOWSKI WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DO OBSZARÓW B, C, D, F, G - PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III, PFRON – NA ROK 2021

Powiat Chrzanowski  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w obszarach B, C, D, F, G „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021.

Kompletne wnioski o dofinansowanie projektów dla wnioskodawców z terenu Powiatu Chrzanowskiego w obszarach B, C, D, F, G programu składać należy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2 (dziennik podawczy), w terminie do 31 stycznia 2021 roku.

 

Obszary programu realizowane przez Powiat Chrzanowski w 2021 roku:

1) obszar B– likwidacja barier w urzędach*, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

* przez urząd - należy przez to rozumieć obiekty, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego lub gminnego;

Uwaga ! w przypadku obszaru B - Nie mogą być przyjęte do realizacji projekty dotyczące całości lub części budynku, w którym mają być likwidowane bariery: wybudowanego i użytkowanego po dniu 1 stycznia 1995 r., według przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

2) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

3) obszar D– likwidacja barier transportowych;

4) obszar F – obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej** oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
**  tworzenie WTZ, gdy na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej 

5) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2021 roku:

1) obszar B - do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; intensywność pomocy dla wnioskodawców z terenu powiatu chrzanowskiego:

  •   w przypadku projektów dotyczących placówek edukacyjnych lub środowiskowych domów samopomocy do 55% kosztów kwalifikowanych
  • w przypadku projektów dotyczących urzędów do 35% kosztów kwalifikowanych

2) obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni   socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku; intensywność pomocy dla wnioskodawców z terenu powiatu chrzanowskiego: do 50% kosztów kwalifikowanych

3) obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a)  do 105.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b)  80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c) 270.000,00 zł dla autobusów;

 intensywność pomocy dla wnioskodawców z terenu powiatu chrzanowskiego:

  •  w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych do 70% kosztów kwalifikowanych
  •  w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej do 80% kosztów kwalifikowanych w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej

4)  obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub  nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej; intensywność pomocy dla wnioskodawców z terenu powiatu chrzanowskiego:

  • do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu**

**tworzenie WTZ, gdy na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej 

  • do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

5) obszar  G -  nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi, intensywność pomocy dla wnioskodawców z terenu powiatu chrzanowskiego: do 30% kosztów kwalifikowanych

 

Adresatami pomocy w poszczególnych obszarach mogą być dla:

1) obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

2) obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

3) obszaru D (likwidacja barier transportowych):

a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

4) obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

5) obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

 

Definicje pojęć :

1) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej – należy przez to rozumieć jednostki działające zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej;

2) organizacje pozarządowe– należy przez to rozumieć prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku:

a) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym fundacje
i stowarzyszenia - posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

3) placówki edukacyjne – należy przez to rozumieć działające zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe placówki, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni w szczególności poruszający się na wózkach inwalidzkich:

a) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkola integracyjne i specjalne,

b) szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego,

c) szkoły ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,

d) szkoły artystyczne,

e) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,

f) młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

g) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

4) placówka służąca rehabilitacji osób niepełnosprawnych –należy przez to rozumieć placówkędziałającą co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku) prowadzoną przez:

a) organizację pozarządową,

b) jednostkę samorządu terytorialnego;

5)    spółdzielnia socjalna osób prawnych – należy przez to rozumieć spółdzielnię socjalną utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych przez powiat, gminę lub organizację pozarządową działającą co najmniej 2 lata na rzecz osób niepełnosprawnych z:

a) innym powiatem lub gminą,

b) inną organizacją pozarządową działającą co najmniej 2 lata na rzecz osób niepełnosprawnych;

6) środowiskowy dom samopomocy należy przez to rozumieć placówkę, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy;

7) urząd –należy przez to rozumieć obiekty, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego lub gminnego;

 

ZASADY WNIOSKOWANIA O DOFINANSOWANIE DO POWIATU CHRZANOWSKIEGO:

1)  Powiat Chrzanowski w ramach naboru przyjmuje wnioski do obszarów B, C, D, F, G - Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III – na rok 2021

2) Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć na formularzu dostępnym poniżej w sekcji: Pliki do pobrania dla projektodawców w obszarach B, C, D, F, G

3) Wnioskodawca uzupełniając wniosek o dofinansowanie zobowiązany jest do przestrzegania zasad: Programu wyrównywania różnic między regionami III na rok 2021 oraz przyjętych dla niego Procedur realizacji programu (Uwaga! załącznik 1 do procedur zawiera zasady wyboru projektów oraz wykaz kosztów kwalifikowanych), kierunków działania oraz warunków brzegowych.

4) Wnioski o dofinansowanie do obszarów B, C, D, F, G – Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III należy złożyć w Starostwie Powiatowym
w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32 – 500 Chrzanów (Dziennik Podawczy)
 do dnia 31.01.2021 roku ( za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę jego wpłynięcia do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów, a w przypadku wniosku składanego drogą pocztową, datę stempla pocztowego.)

5) Wnioski złożone do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie po terminie (tj. po 31.01.2021r.) podlegają odrzuceniu.

6) W trakcie weryfikacji wniosków o dofinansowanie – w przypadku  nieścisłości, błędów i/lub brakujących załączników - Powiat Chrzanowski może wystąpić pisemnie do wnioskodawców o wyjaśnienie nieścisłości, uzupełnienie załączników, bądź korektę wniosków, z jednoczesnym wyznaczeniem  terminu złożenia wyjaśnień/uzupełnień/korekty wniosku.

7) Projekty zweryfikowane przez Powiat Chrzanowski, jako poprawne zostaną uwzględnione w Wystąpieniu Powiatu Chrzanowskiego do Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych (PFRON), na podstawie którego PFRON przyznaje dofinansowanie.

8) Informacja o przyznaniu lub braku przyznania dofinansowania  na realizację projektu/-ów ze środków PFRON zostanie przekazana Wnioskodawcom niezwłocznie, po otrzymaniu informacji z PFRON.

9) Dla projektów, które zakwalifikują się do dofinansowania ze środków PFRON, Powiat Chrzanowski sporządzi umowy o dofinansowanie, na podstawie których będą one realizowane.

 

Procedury realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” wraz z treścią programu i załącznikami znajdują się na stronie internetowej:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020-2021/

 

W sprawie naboru prosimy o kontakt : Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, tel. 32/ 625 79 84

Prosimy o bieżące monitorowanie strony: www.pfron.org.pl oraz www.powiat-chrzanowski.pl w zakresie informacji i danych związanych z Programem wyrównywania różnic miedzy regionami III oraz informacji dotyczących naboru wniosków do Programu na rok 2021

 

Pliki do pobrania dla projektodawców w obszarach B, C, D, F, G :