OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PRZEZ POWIAT CHRZANOWSKI DO OBSZARÓW B, C, D, F, G - PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III, PFRON – NA ROK 2022

Powiat Chrzanowski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w obszarach B, C, D, F, G „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2022.

logo PFRON czerwony tulipan z zielonymi nóżkami napis Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kompletne wnioski o dofinansowanie projektów dla wnioskodawców z terenu Powiatu Chrzanowskiego w obszarach B, C, D, F, G programu składać należy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2 (dziennik podawczy), w terminie do 31 stycznia 2022 roku.

Obszary programu realizowane przez Powiat Chrzanowski w 2022 roku:

 1. obszar B– likwidacja barier w urzędach*, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
  * przez urząd - należy rozumieć obiekty, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego lub gminnego;
  Uwaga ! w przypadku obszaru B - Nie mogą być przyjęte do realizacji projekty dotyczące całości lub części budynku, w którym mają być likwidowane bariery: wybudowanego i użytkowanego po dniu 1 stycznia 1995 r., według przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
 2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 3. obszar D– likwidacja barier transportowych;
 4. obszar F – obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej** oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  **  tworzenie WTZ, gdy na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej 
 5. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2022 roku:

 1. obszar B - do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; intensywność pomocy dla wnioskodawców z terenu powiatu chrzanowskiego:
  - w przypadku projektów dotyczących placówek edukacyjnych lub środowiskowych domów samopomocy do 55% kosztów kwalifikowanych
  -
  w przypadku projektów dotyczących urzędów do 35% kosztów kwalifikowanych
 2. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni   socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku; intensywność pomocy dla wnioskodawców z terenu powiatu chrzanowskiego: do 50% kosztów kwalifikowanych
 3. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  - 120.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  -100.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  -300.000,00 zł dla autobusów;
  intensywność pomocy dla wnioskodawców z terenu powiatu chrzanowskiego:
  - w
  przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych do 85% kosztów kwalifikowanych
  - w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej do 95% kosztów kwalifikowanych w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej
 4. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub  nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej; intensywność pomocy dla wnioskodawców z terenu powiatu chrzanowskiego:
  -
  do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu**
  **tworzenie WTZ, gdy na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej 
  - do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
 5. obszar  G -  nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi, intensywność pomocy dla wnioskodawców z terenu powiatu chrzanowskiego: do 30% kosztów kwalifikowanych

 

Adresatami pomocy w poszczególnych obszarach mogą być dla:

 1. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 2.   obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 3.   obszaru D (likwidacja barier transportowych):
  - placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  -jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  -gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 4. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
 5. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

 

Definicje pojęć :

 1.  jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej – należy przez to rozumieć jednostki działające zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej;
 2. organizacje pozarządowe– należy przez to rozumieć prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku:
  - organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym fundacje i stowarzyszenia - posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  -osoby prawne i jednostki organizacyjne działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 3. placówki edukacyjne – należy przez to rozumieć działające zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe placówki, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni w szczególności poruszający się na wózkach inwalidzkich;
  - przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkola integracyjne i specjalne,
  - szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego,
  - szkoły ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,
  - szkoły artystyczne,
  - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
  -młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
  - placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
 4. placówka służąca rehabilitacji osób niepełnosprawnych –należy przez to rozumieć placówkędziałającą co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku) prowadzoną przez:
  - organizację pozarządową,
  - jednostkę samorządu terytorialnego;
 5. spółdzielnia socjalna osób prawnych – należy przez to rozumieć spółdzielnię socjalną utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych przez powiat, gminę lub organizację pozarządową działającą co najmniej 2 lata na rzecz osób niepełnosprawnych z:
  - innym powiatem lub gminą,
  - inną organizacją pozarządową działającą co najmniej 2 lata na rzecz osób niepełnosprawnych;
 6. środowiskowy dom samopomocy należy przez to rozumieć placówkę, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy;
 7. urząd –należy przez to rozumieć obiekty, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego lub gminnego;

 

ZASADY WNIOSKOWANIA O DOFINANSOWANIE DO POWIATU CHRZANOWSKIEGO:

 1. Powiat Chrzanowski w ramach naboru przyjmuje wnioski do obszarów B, C, D, F, G - Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III – edycja na rok 2022
 2. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć na formularzu dostępnym poniżej w sekcji: Pliki do pobrania dla projektodawców w obszarach B, C, D, F, G
 3. Wnioskodawca uzupełniając wniosek o dofinansowanie zobowiązany jest do przestrzegania zasad: Programu wyrównywania różnic między regionami III – edycja na rok 2022 oraz przyjętych dla niego Procedur realizacji programu (Uwaga! załącznik 1 do procedur zawiera zasady wyboru projektów oraz wykaz kosztów kwalifikowanych), kierunków działania oraz warunków brzegowych.
 4. Wnioski o dofinansowanie do obszarów B, C, D, F, G – Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III – edycja na rok 2022, należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32 – 500 Chrzanów (Dziennik Podawczy)  do dnia 31.01.2022 roku ( za datę złożenia wniosku  o dofinansowanie uznaje się datę jego wpłynięcia do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów, a w przypadku wniosku składanego drogą pocztową, datę stempla pocztowego).
 5. Wnioski złożone do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie po terminie (tj. po 31.01.2022r.) podlegają odrzuceniu.
 6. W trakcie weryfikacji wniosków o dofinansowanie – w przypadku  nieścisłości, błędów i/lub brakujących załączników - Powiat Chrzanowski może wystąpić pisemnie (w tym w formie e-mail) do wnioskodawców o wyjaśnienie nieścisłości, uzupełnienie załączników, bądź korektę wniosków, z jednoczesnym wyznaczeniem  terminu złożenia wyjaśnień/uzupełnień/korekty wniosku.
 7. Projekty zweryfikowane przez Powiat Chrzanowski, jako poprawne zostaną uwzględnione w Wystąpieniu Powiatu Chrzanowskiego do Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych (PFRON), na podstawie którego PFRON przyznaje dofinansowanie.
 8. Informacja o przyznaniu lub braku przyznania dofinansowania  na realizację projektu/-ów ze środków PFRON zostanie przekazana Wnioskodawcom niezwłocznie, po otrzymaniu informacji z PFRON.
 9. Dla projektów, które zakwalifikują się do dofinansowania ze środków PFRON, Powiat Chrzanowski sporządzi umowy o dofinansowanie, na podstawie których będą one realizowane.

 

Procedury realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” wraz z treścią programu i załącznikami znajdują się na stronie internetowej:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/

 

W sprawie naboru prosimy o kontakt : Wydział Promocji i Funduszy Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, tel. 32/ 625 79 84

 Prosimy o bieżące monitorowanie strony: www.pfron.org.pl oraz www.powiat-chrzanowski.plw zakresieinformacji i danych związanych z Programem wyrównywania różnic miedzy regionami III oraz informacji dotyczących naboru wniosków do Programu na rok 2022

 

Pliki do pobrania dla projektodawców w obszarach B, C, D, F, G :