Nabór wniosków do "Programu wyrównywania różnic między regionami III" PFRON

Powiat Chrzanowski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w obszarach B, C, D, F, G „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023. Kompletne wnioski o dofinansowanie projektów dla wnioskodawców z terenu Powiatu Chrzanowskiego w obszarach B, C, D, F, G programu składać należy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2 (dziennik podawczy), w terminie do 31 stycznia 2023 roku.

logo pfron

Obszary programu realizowane przez Powiat Chrzanowski w 2023 roku:

 obszar B – likwidacja barier w urzędach*, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
* przez urząd - należy rozumieć obiekty, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego lub gminnego;
Uwaga ! w przypadku obszaru B - Nie mogą być przyjęte do realizacji projekty dotyczące całości lub części budynku, w którym mają być likwidowane bariery: wybudowanego i użytkowanego po dniu
1 stycznia 1995 r., według przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
obszar D– likwidacja barier transportowych;
obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej** oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
** tworzenie WTZ, gdy na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej
 obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2023 roku:

obszar B - do 165.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

intensywność pomocy dla wnioskodawców z terenu powiatu chrzanowskiego:

 • w przypadku projektów dotyczących placówek edukacyjnych lub środowiskowych domów samopomocy do 55% kosztów kwalifikowanych
 • w przypadku projektów dotyczących urzędów do 35% kosztów kwalifikowanych


obszar C
– do 70.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

intensywność pomocy dla wnioskodawców z terenu powiatu chrzanowskiego: do 50% kosztów kwalifikowanych

obszar D
– na likwidację barier transportowych do:

 1.  135.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, 
 2. 110.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami
  9-cio miejscowymi,
 3. 330.000,00 zł dla autobusów;

intensywność pomocy dla wnioskodawców z terenu powiatu chrzanowskiego:

 • w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych do 85% kosztów kwalifikowanych
 • w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej do 95% kosztów kwalifikowanych


 obszar F
– do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 16.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
intensywność pomocy dla wnioskodawców z terenu powiatu chrzanowskiego:
**tworzenie WTZ, gdy na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej

 •  do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;


obszar G
- nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi, intensywność pomocy dla wnioskodawców z terenu powiatu chrzanowskiego: do 30% kosztów kwalifikowanych

Adresatami pomocy w poszczególnych obszarach mogą być dla:

1) obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

2) obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

3) obszaru D (likwidacja barier transportowych):


a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego,
b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
c) gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

4) obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,

5) obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.


Definicje pojęć :

 1.  jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej – należy przez to rozumieć jednostki działające zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej;
 2. organizacje pozarządowe– należy przez to rozumieć prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku:
  a) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie w tym fundacje i stowarzyszenia - posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 3.  placówki edukacyjne – należy przez to rozumieć działające zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe placówki, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni w szczególności poruszający się na wózkach inwalidzkich:
  a) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkola integracyjne i specjalne,
  b) szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego,
  c) szkoły ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,
  d) szkoły artystyczne,
  e) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
  f) młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
  g) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
 4.  placówka służąca rehabilitacji osób niepełnosprawnych – należy przez to rozumieć placówkę działającą co najmniej rok, licząc od daty złożenia wniosku, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku) prowadzoną przez:
  a) organizację pozarządową,
  b) jednostkę samorządu terytorialnego;
 5. spółdzielnia socjalna osób prawnych – należy przez to rozumieć spółdzielnię socjalną utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych przez powiat, gminę lub organizację pozarządową działającą co najmniej 2 lata na rzecz osób niepełnosprawnych z:
  a) innym powiatem lub gminą,
  b) inną organizacją pozarządową działającą co najmniej 2 lata na rzecz osób niepełnosprawnych;
 6. środowiskowy dom samopomocy – należy przez to rozumieć placówkę, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy;
 7. urząd – należy przez to rozumieć obiekty, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego lub gminnego;


ZASADY WNIOSKOWANIA O DOFINANSOWANIE DO POWIATU CHRZANOWSKIEGO:

 1.  Powiat Chrzanowski w ramach naboru przyjmuje wnioski do obszarów B, C, D, F, G - Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III – edycja na rok 2023
 2. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć na formularzu dostępnym poniżej w sekcji: Pliki do pobrania dla projektodawców w obszarach B, C, D, F, G
 3. Wnioskodawca uzupełniając wniosek o dofinansowanie zobowiązany jest do przestrzegania zasad: Programu wyrównywania różnic między regionami III – edycja na rok 2023 oraz przyjętych dla niego Procedur realizacji programu (Uwaga! załącznik 1 do procedur zawiera zasady wyboru projektów oraz wykaz kosztów kwalifikowanych), kierunków działania oraz warunków brzegowych.
 4. Wnioski o dofinansowanie do obszarów B, C, D, F, G – Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III – edycja na rok 2023, należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32 – 500 Chrzanów (Dziennik Podawczy) do dnia 31.01.2023 roku (za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę jego wpłynięcia do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów, a w przypadku wniosku składanego drogą pocztową, datę stempla pocztowego).
 5. Wnioski złożone do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie po terminie (tj. po 31.01.2023r.) podlegają odrzuceniu.
 6. W trakcie weryfikacji wniosków o dofinansowanie – w przypadku nieścisłości, błędów i/lub brakujących załączników - Powiat Chrzanowski może wystąpić pisemnie (w tym w formie e-mail) do wnioskodawców o wyjaśnienie nieścisłości, uzupełnienie załączników, bądź korektę wniosków, z jednoczesnym wyznaczeniem terminu złożenia wyjaśnień/uzupełnień/korekty wniosku.
 7. Projekty zweryfikowane przez Powiat Chrzanowski, jako poprawne zostaną uwzględnione w Wystąpieniu Powiatu Chrzanowskiego do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), na podstawie którego PFRON może przyznać dofinansowanie.
 8. Informacja o przyznaniu lub braku przyznania dofinansowania na realizację projektu/-ów ze środków PFRON zostanie przekazana Wnioskodawcom niezwłocznie, po otrzymaniu informacji z PFRON.
 9. Dla projektów, które zakwalifikują się do dofinansowania ze środków PFRON, Powiat Chrzanowski sporządzi umowy o dofinansowanie, na podstawie których będą one realizowane.

Procedury realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” wraz z treścią programu i załącznikami znajdują się na stronie internetowej:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/procedury-realizacji-programu-wraz-z-zalacznikami/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020-2021-2022/

„Program wyrównywania różnic między regionami III”:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/


W sprawie naboru prosimy o kontakt : Wydział Promocji, Inwestycji i Obsługi Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, tel. 32/ 625 79 84

Prosimy o bieżące monitorowanie strony: www.pfron.org.pl oraz www.powiat-chrzanowski.pl w zakresie informacji i danych związanych z Programem wyrównywania różnic miedzy regionami III oraz informacji dotyczących naboru wniosków do Programu na rok 2023


Pliki do pobrania dla projektodawców w obszarach B, C, D, F, G :

• Wniosek o dofinansowanie
• Klauzula RODO
• Program Wyrównywania różnic między regionami III
• Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu – załącznik nr 1 do procedur