OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Chrzanowie ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadania pn. Prowadzenie na terenie Powiatu Chrzanowskiego w okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2017 r. środowiskowego domu samopomocy dla nie więcej niż 25 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób upośledzonych umysłowo z terenu Powiatu Chrzanowskiego.

OGŁOSZENIE

Kandydatów na członków Komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z poźn. zm.)
z wyłączeniem osób reprezentujących oferenta biorącego udział w konkursie.

 

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisj konkursowych muszą spełniać łącznie niżej wymienione kryteria:

 

 1. są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych;
 2. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w 3 ust. 3 w/w ustawy biorących udział w konkursie, a także nie mogą być związani
  z oferentami stosunkiem osobistym lub służbowym;
 3. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.);
 4. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. w 3 ust. 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 5. wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
  29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926
  z póz. zm.).

 

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej w terminie do 22 lipca 2014r.
na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2,
w dniach:

poniedziałek i czwartek w godzinach 700 - 1700,

wtorek i środę                           w godzinach 700 - 1500,

w piątek                                    w godzinach 700 - 1400.

 

Zarząd Powiatu w Chrzanowie wybierze spośród zgłoszonych kandydatów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów, którzy posiadają specjalistyczną wiedzą
w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.

 

Udział w posiedzeniach Komisji konkursowej jest nieodpłatny oraz za udział w posiedzeniach Komisji nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

Do członków Komisji konkursowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z póz. zm.); dotyczące wyłączenia pracownika.

Członkowie Komisji konkursowej podpisują deklarację bezstronności i poufności.