OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Chrzanowie ogłasza Konkurs o przyznanie Nagrody Starosty Chrzanowskiego „Optimo modo" – dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, prowadzącej działalność na terenie powiatu chrzanowskiego oraz Nagrody Starosty Chrzanowskiego „Bonum facere" – dla osoby zasłużonej w budowie społeczeństwa obywatelskiego powiatu chrzanowskiego.

Termin składania Formularzy zgłoszeniowych: 16-31.08.2012 r.


Formularz zgłoszeniowy

 

Regulamin

 

Ustanowienie nagrody Starosty Chrzanowskiego dla osoby zasłużonej w budowie społeczeństwa obywatelskiego powiatu chrzanowskiego oraz dla organizacji pozarządowej wyróżniającej się w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, prowadzącej działalność na terenie powiatu chrzanowskiego ma na celu podkreślenie potencjału organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu chrzanowskiego. Ma ponadto pomóc w tworzeniu pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych podkreślając ich role w rozwoju lokalnej społeczności oraz sprzyjać współpracy samorządu z podmiotami trzeciego sektora na zasadach pomocniczości i partnerstwa.

 

Zwycięska organizacja otrzyma Nagrodę w postaci statuetki. Przewiduje się również możliwość zlecenia nagrodzonej organizacji realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w kwocie do 10.000,00 zł (w oparciu o art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. Nr 96, 2003r., poz. 873, z późn. zm.)

Natomiast osoba zasłużona w budowie społeczeństwa obywatelskiego otrzyma Nagrodę postaci pamiątkowego odznaczenia.